ติวสอบเข้าโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง เรียนพิเศษตัวต่อตัว

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ติวสอบเข้าโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง เรียนพิเศษตัวต่อตัว

 

 ประวัติโรงเรียนวิเชียรมาตุ

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา  บรมราชินีนาถ  ได้เสด็จประพาสหัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้  และได้เสด็จประพาสจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๕๕  ในการเสด็จประพาสครั้งนั้นทรงมีพระราชปรารภว่า  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอบางรัก  (อำเภอเมืองตรังในปัจจุบัน)  มีพื้นภูมิทำเลเหมาะสมดี  เห็นทีจะเจริญก้าวหน้าเป็นชุมชนใหญ่ในอนาคต  สมควรมีสถานศึกษาไว้เพาะปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาสืบไป  จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวน  ๔,๐๐๐  บาท  แก่อำมาตย์โท  พระยารัษฎานุประดิษฐ์  (สิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เพื่อจัดสร้างโรงเรียน  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามว่า  “โรงเรียนวิเชียรมาตุ”  อันมีความหมายถึง  สมเด็จพระราชชนนีของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
                โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ได้เริ่มก่อสร้างที่ถนนพัทลุง  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๕๙  ณ  ถนนพัทลุง  ตำบลทับเที่ยง  โดยอำมาตย์โท  พระยารัษฎานุประดิษฐ์  (สิน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  และรองอำมาตย์โท  ขุนเพาะนิสัยชอบ  (เชื้อ  รัชตรัตน์)  ธรรมการจังหวัด  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ย้ายนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตรังคภูมิ  ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเดิมมาเรียนที่โรงเรียนวิเชียรมาตุแห่งนี้  ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุง  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  และเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยให้โรงเรียนวิเชียรมาตุเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัดตรังแทนโรงเรียนตรังคภูมิ  โดยมีรองอำมาตย์ตรีซุ่นกิ้ด  สินธวานนท์  เป็นครูใหญ่คนแรก  อำมาตย์โทพระยารัษฎานุประดิษฐ์  (สิน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  และรองอำมาตย์โท  ขุนเพาะนิสัยชอบ  (เชื้อ  รัชตรัตน์)  ธรรมการจังหวัด  เป็นผู้จัดการ

                ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๔๖๐  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองปักษ์ใต้  ถึงจังหวัดตรัง  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๖๐  และทรงมีพระราชดำรัสในครั้งนั้นว่า

                “เรามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนนี้  ซึ่งเสด็จแม่ของเราได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น  เป็นสถานที่งดงาม  นับว่าเป็นเหมือนอนุสาวรีย์อย่างหนึ่งสำหรับพระองค์  สำหรับชาติ  และเป็นประโยชน์ในการที่จะเพาะกุลบุตรขึ้นไว้ให้ทำหน้าที่ต่อไป  ตามที่สมุหเทศาภิบาลได้กล่าวมาแล้ว  เราเชื่อว่า  ถ้าเมื่อเราได้นำความกราบทูลให้ทรงทราบ  คงจะทรงปิติเป็นอันมากในการที่กิจการได้ทำแล้วสำเร็จไปสมดังพระราชประสงค์  ตัวเราก็มีความยินดีที่ได้มาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดโรงเรียนนี้  และขอให้พรแก่บรรดาผู้ที่แนะนำหรือผู้กำกับการศึกษา  ตลอดจนครูบาอาจารย์  และนักเรียนที่ได้มาศึกษา  ณ  สถานที่นี้  ขอจงได้มีความเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  และส่วนผู้ที่มีหน้าที่ประสิทธิประสาทวิทยาการ  ก็ขอให้เห็นผลตามตั้งใจของตนโดยเร็วพลันทันใด  และขอให้ผู้ที่ได้ศึกษาในโรงเรียนนี้  ให้ได้วิชาเป็นประโยชน์แก่ตัวและแก่ชาติบ้านเมืองต่อไปชั่วกาลนาน”

                เมื่อจบพระราชดำรัสแล้ว  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภายในอาคารเรียน  และทรงมีพระราชดำริว่า  อาคารดังกล่าวทาเพียงสีน้ำมันรักษาเนื้อไม้  ทำให้แสงสว่างน้อย  จึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  จำนวน  ๑,๔๐๐  บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการทาสีอาคารเรียนให้งดงาม  เพื่อโดยเสร็จร่วมกับพระบรมราชชนนี

                โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชวงศ์มาอย่างต่อเนื่องมาตลอด  คือ

                วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๖๕  พระเจ้าพี่นางเธอ  พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ  เสด็จเยี่ยมโรงเรียน  เมื่อเสด็จผ่านห้องหรือชั้นใด  ครูประจำชั้นนั้นบอกนักเรียนทำความเคารพ  ทรงเซ็นสมุดเยี่ยมและทรงมีพระดำรัสถามครูประจำชั้นถึงการเรียน  ได้ประทานทรัพย์ไว้บำรุงโรงเรียน  ๘๐  บาท

                วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๔๗๑  เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  (มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ)  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  พร้อมบันทึกว่า “งานการเท่าที่ได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยระเบียบการและหมายเหตุก็ดูดีตามฐานะ”

                วันที่  ๒๖  มกราคม   พ.ศ. ๒๔๗๓  สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  เสด็จเยี่ยมโรงเรียน  พร้อมประทานโต๊ะทำงานสำหรับครูใหญ่  ๑  ตัว  และระฆัง  ๑  ใบ  พร้อมตราสัญลักษณ์และพระนามาภิไธยย่อ  “บ.ส.”

                วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๐  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี  และ  พระนางเจ้าสุวัทนา  พระวรราชเทวี  เสด็จเยี่ยมโรงเรียนและทรงลงพระนามสมุดเยี่ยมความว่า  “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนวิเชียรมาตุ  ขอให้โรงเรียนจงเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป”

                พุทธศักราช  ๒๕๑๔  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ได้เริ่มย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  มาเรียนที่อาคารเรียนใหม่  มาอยู่ที่  ถนนตรัง – ปะเหลียน  ตำบลโคกหล่อ  อำเภอเมือง  คือที่ตั้งโรงเรียนวิเชียรมาตุในปัจจุบัน  และในปีการศึกษา ๒๕๒๑  โรงเรียนวิเชียรมาตุได้ย้ายเสร็จสมบูรณ์

                โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ได้ถือเอาวันที่  ๑  กรกฎาคม  อันเป็นวันที่สร้างโรงเรียนเสร็จและทางจังหวัดรับขึ้นทะเบียนโรงเรียนของจังหวัดเป็นวันกำเนิดโรงเรียน  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

                พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ในวาระที่โรงเรียนวิเชียรมาตุครบรอบ  ๙๐  ปี  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  และประชาชนต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา  บรมราชินีนาถ  ทรงมีคุณูปการต่อโรงเรียน  จึงได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์  เพื่อถวายสักการบูชา  โดย  ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน  สินธวานนท์  องคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

                วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์

                วันอาทิตย์ที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๒๙  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐ ปี  วิเชียรมาตุ และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๑๕๐ ปี “ฉัฐบดินทรบรมราชชะนี” 

 

 สัญลักษณ์โรงเรียน : เป็นรูปตราเพชร มีความหมาย คือ ลูกแม่แก้วทุกคนต้องมีความแข็งแกร่งทรหด อดทน ไม่ย่นย่อ ต่อความลำบาก มีระเบียบ วินัย รู้จักบังคับตนเอง ลูกแม่แก้วจะอยู่แห่งหนตำบลใดต้องส่องแสงเป็นประกายแวววับจับตาคนดูประดุจเพชร

 ชื่อย่อ : ว.ช.

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Wichienmatu School 

 ปรัชญาของโรงเรียน : นักเรียนวิเชียรมาตุ ต้องทรงภูมิความรู้ และสติปัญญา โดยมีคุณธรรม เป็นรากฐานในการคิด การพูด และการกระทำให้งดงาม ถูกต้องตรงตามความจริง ทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และในที่สุด

 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ขาว
                น้ำเงิน เป็นสีสูงประดับฟ้า ลูกแม่แก้วทุกคนต้องมีความใฝ่ฝัน และสร้างสรรค์สิ่งที่สูงส่งและทางก้าวหน้าในสิ่งที่ถูกที่ควรเสมอ และน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งลูกแม่แก้วทุกคนมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์พระประมุขของประเทศ
                ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ลูกแม่แก้วทุกคนต้องถึงความมีคุณธรรม ประจำใจ ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นและถือปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

 อัตลักษณ์สถานศึกษา “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว”

 เอกลักษณ์สถานศึกษา “ความรู้ดี มีคุณธรรม”

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง(facebook)
@wchschool  · โรงเรียนมัธยม

  

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้