ติวสอบเข้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เรียนพิเศษ

ติวสอบเข้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เรียนพิเศษ

ติวสอบเข้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 
 ประวัติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษามีดำริจะตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จึงได้สั่งการให้เปิดรับนักเรียน รวม 5 ห้อง โดยฝากเรียนที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 3 ห้องเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ 2 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2534 จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2534 บนพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากกองบัญชาการทหารสูงสุด มีเนื้อที่ในการจัดตั้งโรงเรียน จำนวน 7 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้อง โดยฝากเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2535 บนเนื้อที่ 20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ของราชพัสดุจังหวัด และในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งชื่อใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ วิทยาลัย สมุทรปราการ” อันเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็น โรงเรียนในโครงการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถมี พระชนมายุ ครบ 6 รอบ

มีรายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำบดังนี้1. พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542 นายสุโข วุฑฒิโชติ
2. พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 นายผจง อุบลเลิศ
3. พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551 นายสุรัต อัตนวานิช
4. พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 นางสาวอารีย์ ธงชัยภูมิ
5. พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 นางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค
6. พ.ศ 2558 –  พ.ศ. 2561 นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
7. พ.ศ 2561 –  ปัจจุบัน   ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษามีดำริจะตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จึงได้สั่ง การให้เปิดรับนักเรียน รวม 5 ห้อง โดยฝากเรียนที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 3 ห้องเรียน ที่ โรงเรียน สมุทรปราการ 2 ห้องเรียน แต่เนื่องจากไม่สามารถหาที่ดินเพื่อประกาศจัดตั้งได้ และโดยความยินยอมของ โรงเรียนทั้งสองที่รับฝากนักเรียนไว้รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 5 ห้องดังกล่าว จึงเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ ฝากไว้

ปีการศึกษา 2534 ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2534 บนพื้นที่ที่ได้รับบริจาค จากกองบัญชาการทหารสูงสุด จำนวน 7 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้อง โดยฝากเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 แต่ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีจำนวนน้อยอาคารเดิมอยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถขยายอาคารได้ สถานที่ตั้งอยู่ ลึกจากถนนใหญ่ ไม่สะดวกในการสัญจรไปมา ฯลฯ โรงเรียนจึงขออนุมัติย้ายจากสถานที่ดังกล่าวไปตั้งใหม่ที่ ตำาบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2535 บนเนื้อที่ 60 ไร่ซึ่งจำนวน 40 ไร่ เป็นที่นายเกษมบุญเกิดอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดสร่างโศก เป็นผู้บริจาค และอีกจำนวน 20 ไร่ โรงเรียนขอใช้จากที่ราชพัสดุจังหวัด และในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งชื่อใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการว่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อันเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 33 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 13 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 8 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจำนวน 39 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 11 ห้องเรียน ม. 2 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 13 ห้องเรียน ม.4 3 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2538 มีจำนวนห้องเรียน จำนวน 39 ห้องเรียน ม. 1 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 3 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 3 ห้องเรียน โดยมีนายสุโข วุฑฒิโชติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2539 มีจำนวนห้องเรียน จำนวน41 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 4 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 3 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 3 ห้องเรียน มีครูอาจารย์ 61 คน โดยมีนายสุโข วุฑฒิโชติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับ 8

ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น ม.1 จำนวน 9 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.3 จำนวน10 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 4 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 4 ห้องเรียน ม.6 จำนวน3 ห้องเรียน มีครูอาจารย์ 68 คน โดยมีนายสุโข วุฑฒิโชติ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2540 นี้ โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องซาวแล็บภาษาอังกฤษ จำนวน 48 ชุดพร้อมคอนโทรลคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด

ปีการศึกษา 2541 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 41 ห้องเรียน 41 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 9 ห้องเรียน ม. จำนวน 9 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 4 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 4 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,238 คน มีครูอาจารย์ 72 คน โดยมี นายสุโข วุฑฒิโชติ ด ารงต าแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2542 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 43 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 9 ห้องเรียน ม.2 จำนวน9 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 9 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 6 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 5 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,208 คน มีครูอาจารย์ 72 คน โดยมีนายสุโข วุฑฒิโชติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนกระทั่งปีการศึกษา 2542

ปีการศึกษา 2543 มีจำนวนองเรียนทั้งสิ้น 42 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 9 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 9 ห้อง เรียน ม.3 จำนวน 9 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 5 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 5 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,253 คน มีครูอาจารย์ 75 คน โดยมีนายผจง อุบลเลิศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2544 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 44 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 9 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 9 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 5 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 6 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,370 คน ครูประจำ 79 คน ครูอัตราจ้าง 18 คน โดยมี นายผจง อุบลเลิศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2545 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 46 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 9 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 6 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 5 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,426 คน ครูประจำ 82 คน ครูอัตราจ้าง 14 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน โดยมีนายผจง อุบลเลิศ ด ารงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2546 มีจำนวนองเรียนทั้งสิ้น 46 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 6 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 5 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,369 คน ครูประจำปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 78 คน ข้าราชการไปช่วยราชการ 7 คนครูอัตราจ้าง 24 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน โดยมีนายผจง อุบลเลิศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2547 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 47 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 5 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,365 คน ครูประจำที่ปฏิบัติงานจริงใน โรงเรียน 79 คน ข้าราชการไปช่วยราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 24 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน โดยมีนาย ผจง อุบลเลิศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2548 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 49 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,417 คน ครูประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 81 คน ครูอัตราจ้าง 16 คน ลูกจ้างประจำ 4 คนโดยมีนายสุรัต อัตนวานิช ดำรงตำแหน่งผู้อำานวยการ สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2549 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 51 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,547 คน ครูประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 81 คน ครูอัตราจ้าง 17 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน โดยมีนายสุรัต อัตนวานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 51 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,643 คน ครูประจำปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 81 คน ไปช่วยราชการ 1 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 14 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน โดยมีนายสุรัต อัตนวานิช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2551 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 54 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,761 คน ครูประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 81 คน ไปช่วยราชการ 1 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 14 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน โดยมีนายสุรัต อัตนวานิช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 56 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.2 จำนวน12 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,713 คน ครูประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 95 คน ไปช่วยราชการ 1 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน โดยมี นางสาวอารีย์ ธงชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 56 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,649 คน ครูประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 99 คน ไปช่วยราชการ 1 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน โดยมี นางสาวอารีย์ ธงชัยภูมิ ดำรงตำาแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 55 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,525 คน ครูประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 98 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน โดยมีนางสาวอารีย์ ธงชัยภูมิ ดำรงตำาแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2555 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 56 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,562 คน ครูประจำปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 89 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 15 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน โดยมีนางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณี ภาค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 56 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,562 คน ครูประจำปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 89 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 15 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน โดยมีนางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณี ภาค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2557 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 62 ห้องเรียน ม.1 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 9 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,864 คน ครูประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 99 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 20 คน โดยมีนางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนห้องเรียนทั้งสิ้น ห้องเรียน ม.1 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.2 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.3 จำนวน 12 ห้องเรียน ม.4 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.5 จำนวน 10 ห้องเรียน ม.6 จำนวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,899 คน ครูประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 80 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 22 คน โดยมีนายบรรหาร เอี่ยมสะอาด ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน
 
 
 สัญลักษณ์โรงเรียน :  ตราพระราชทานประจำโรงเรียนถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันมีเกียรติยิ่งเพราะเป็นตราที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  7  มีลักษณะดังนี้เป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัด  ดินสอ  ปากกา  คั่นอยู่หน้าปกหนังสือมีรูปจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวยอดและอักษรย่อ  จ.ป.ร.  ด้านขวาของหนังสือมีช่อกุหลาบประกอบด้วยดอกตูมและดอกบาน4  ดอก  มุมซ้ายด้านล่างของหนังสือ  มีริบบิ้นผูกช่อกุหลาบ  มีตัวหนังสือย่อว่า  “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ” โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยก็จะใช้ตรานี้เป็นตราประจำโรงเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
 อักษรย่อ : "นมร.ส.ก.ส."
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Nawaminthrachinuthit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
 สีประจำโรงเรียน : ชมพู-ฟ้า
สีชมพู เป็นสีประจำพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีฟ้า เป็นสีประจำพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 คติพจน์ : สุวิชาโน ภวํโหติ แปลว่า  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นกัลปพฤกษ์ 
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : หลวงพ่อสวนกุหลาบ
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกกุหลาบ พันธุ์จุฬาลงกรณ์
  
 Nawaminthrachinuthit Suankularbwittayalai Samutprakarn School
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้