ติวสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เรียนพิเศษ

ติวสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เรียนพิเศษ

ติวสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 
 ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โดยในปี 2534  คุณประทีป ตั้งมติธรรม  ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด  (มหาชน) มอบที่ดินจำนวน  15  ไร่  ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเป็นโรงเรียนในโครงการจุดสกัดเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2536  และแต่งตั้งให้  นายวีระ  กาญจนะรังสิตา  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ในปีการศึกษา 2536 – 2538 ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ศุภาลัย จำกัด ให้ใช้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
ปีการศึกษา 2537  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น งบประมาณ  83,000,000  บาท ซึ่ง บริษัท 21  ก่อสร้าง เป็นผู้ประกวดราคาก่อสร้าง ได้ ในวงเงิน 69,450,000  บาทโรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแบบ อาคารเรียนแบบพิเศษ 9  ชั้น บางส่วน เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่  ห้องสมุด ห้องพยาบาล โดยใช้เงินชมรมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต  สมทบอีก  560,000  บาท รวมเป็นค่าก่อสร้าง  70,010,000 บาท
ปีการศึกษา 2539  เข้าใช้อาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น  และ ปีการศึกษา 2540  ได้จัดทำรั้วคอนกรีต ประตูโรงเรียน จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน สร้างเสาธงชาติ  เสาธงโรงเรียนและถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน สร้างสนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ นอกจากนี้ยังได้ระดมทรัพยากรจากชุมชน ในการจัดทำห้องศูนย์วิชาต่างๆ  เช่น  ศูนย์ภาษาไทย  ศูนย์สังคมศึกษา ศูนย์คณิตศาสตร์ ศูนย์การงานและอาชีพ  และ ห้องพิเศษอื่นๆ เช่น ห้องนาฏศิลป์ ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว  ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ  ห้องพิมพ์ดีด ฯลฯ
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ และ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ขออนุญาตจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หล่อพระพุทธรูป “หลวงพ่อสวนกุหลาบ” ขนาดหน้าตักกว้าง  49 นิ้ว  เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยจำลองจากหลวงพ่อสวนกุหลาบ ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและพระราชทาน ให้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2542 ได้อันเชิญ หลวงพ่อสวนกุหลาบ ประดิษฐานที่หอพระในโรงเรียน  โดย ดร. โกวิทย์ วรพิพัฒน์  อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และชมรมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้มอบรถบัสปรับอากาศขนาด  46  ที่นั่ง จำนวน  1  คัน.ในปีนี้ กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น วงเงิน 29,000,000  บาท บริษัท เจบราเดอร์ เป็นผู้ประกวดราคาก่อสร้างได้ในวงเงิน 21,500,000  บาท  สร้างเสร็จในปลายเดือน มิ.ย. 2543
ปีการศึกษา 2544  โรงเรียนได้ขออนุญาตกรมศิลปากรและได้รับอนุญาตให้จัดสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง  ฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพไทย พระหัตถ์ซ้ายทรงกระบี่  พระหัตถ์ขวาทรงคฑาขึ้น  และหล่อที่โรงหล่อของกรมศิลปากร อ.ศาลายา จ.นครปฐม แต่ใช้รูปแบบเดียวกับที่สร้าง  ณ อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ปี  โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นเงิน 300,000 บาท  และค่าหล่อพระบรมรูป เป็นเงิน 800,000 บาท
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดิน ด้านหน้าโรงเรียน จำนวน 1 ไร่ 1 งาน  27.3 ตารางวา จากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  สำหรับเป็นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียน
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 2  หลักสูตร คือ  โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ( Gifted Education Program : GEP ) และ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mini English Program : MEP)
ในวันอังคารที่ 9  ก.ย. 2546  โรงเรียนได้ทำการอัญเชิญ  พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขึ้นประดิษฐานยังพระบรมราชานุสาวรีย์
วันที่ 30  ก.ย. 2546  นายวีระ  กาญจนะรังสิตา  ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ  กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสุรศักดิ์  สว่างแสง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ 4 พ.ย. 2546
ปีการศึกษา  2547 โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดินเป็น ครั้งที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือติดสนามฟุตบอล  จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 55.5  ตารางวา จากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ปีการศึกษา  2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายพีระ  ชัยศิริ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  แทน  นายสุรศักดิ์  สว่างแสง  เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 16  ก.พ.  2549
ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดินเป็น ครั้งที่ 3 บริเวณด้านทิศใต้  จำนวน  4  ไร่ 3  งาน  75.4  ตารางวา  เป็นเงิน  6,617,590  บาท เมื่อ วันที่ 8  ก.พ. 2550
ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ได้ดำเนินการดังนี้
จัดซื้อที่ดิน ด้านทิศใต้ของโรงเรียน เพิ่มเติม จำนวน  1  ไร่  1  งาน 38  ตารางวา  เป็นเงิน  1,802,300  บาท  เมื่อ วันที่ 14  ก.พ. 2551 จัดสร้างทางเชื่อม 4 ชั้น ระหว่างอาคารสิรินธร 1 และ อาคารสิรินธร 2 จำนวนเงิน   1,500,000  บาท  เสร็จสิ้นและทำพิธีเปิดใช้งาน  เมื่อวันที่  3 มี.ค.  2551
ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้จัดซื้อที่ดิน ด้านทิศใต้ของโรงเรียน เพิ่มเติม จำนวน 3 งาน 59  ตารางวา  เป็นเงิน  1,202,650  บาท และ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ รับโอนที่ดินภาระจำยอมและมอบพื้นที่ให้โรงเรียนใช้ประโยชน์  6 แปลง จำนวน  3  งาน 31.6  ตารางวา  รวมพื้นที่ที่ดินทั้งสิ้น  25  ไร่  2  งาน  86.8   ตารางวา
ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ระดมทรัพยากรจัดสร้างโดมหลังคาบริเวณสนามบาสเกตบอล งบประมาณ  2,010,000  บาท
โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง (แบบ  324 ล)  วงเงิน  22,220,000  บาท  จากกระทรวงศึกษาธิการ  บริษัทราฤธานี  เป็นผู้ชนะการประมูลในการก่อสร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  1  มีคำสั่งแต่งตั้งให้  น.ส.สุภาวดี    วงษ์สกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต  แทนนายพีระ  ชัยศิริ และมาปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 ม.ค.  พ.ศ.  2553
ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ปีการศึกษา 2554  เข้าใช้อาคารเรียน แบบ 324 ล จัดการเรียนการสอน ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ  946,000  บาท ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฐ.ปฐมพร เป็นผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้าง วงเงิน  914,000  บาท สร้างห้องเรียนไฮเทค  3  ห้องและห้อง  3D  เป็นเงิน   9,392,878  บาท
เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2554 ถึง 12 ธ.ค. 2554  ระดับน้ำสูง  1.5 เมตร  ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร  เสียหายทั้งหมด  และกระทรวงศึกษาธิการ จัดงบซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียนที่ประสบอุทกภัย  จำนวน  9,069,000  บาท
ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน  ระหว่างอาคารสิรินธร 2 กับอาคารสิริธร 3 งบประมาณ  3,360,000 บาท  โดยใช้งบประมาณของ ส.ส. พรพิมล  ธรรมสาร
ปีการศึกษา 2559 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 และเริ่มใช้งานปีการศึกษา 2560
 
 
 สัญลักษณ์โรงเรียน :  ตราพระราชทานประจำโรงเรียนถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันมีเกียรติยิ่งเพราะเป็นตราที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  7  มีลักษณะดังนี้เป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัด  ดินสอ  ปากกา  คั่นอยู่หน้าปกหนังสือมีรูปจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวยอดและอักษรย่อ  จ.ป.ร.  ด้านขวาของหนังสือมีช่อกุหลาบประกอบด้วยดอกตูมและดอกบาน4  ดอก  มุมซ้ายด้านล่างของหนังสือ  มีริบบิ้นผูกช่อกุหลาบ  มีตัวหนังสือย่อว่า  “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ” โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยก็จะใช้ตรานี้เป็นตราประจำโรงเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
 อักษรย่อ : "ส.ก.ร."
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Suankularb Wittayalai Rangsit School  
 สีประจำโรงเรียน : ชมพู-ฟ้า
สีชมพู เป็นสีประจำพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีฟ้า เป็นสีประจำพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 คติพจน์ : สุวิชาโน ภวํโหติ แปลว่า  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
 ปรัชญา : ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ใฝ่ดี  มีคุณธรรม
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชัยพฤกษ์​
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : หลวงพ่อสวนกุหลาบเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง  49  นิ้ว  พุทธลักษณะสมัยเชียงแสนปางมารวิชัย  จำลองจากองค์จริงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงสร้างและพระราชทานให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรหลวงพ่อสวนกุหลาบ  เมื่อวันที่  19  ก.ย.  พ.ศ.  2541  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่หอพระพุทธรูปของโรงเรียน
 
  
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
@Suankularbwittayalai.Rangsit
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้