ติวสอบเข้าโรงเรียนศรีราชา ชลบุรี เรียนพิเศษ

โรงเรียนศรีราชา

ติวสอบเข้าโรงเรียนศรีราชา ชลบุรี เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 
 ประวัติ โรงเรียนศรีราชา ชลบุรี
    พ.ศ. 2494 เปิดทำการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยมีนายพัลลภ ทองประเสริฐ เป็นครูใหญ่ท่านแรก อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชาทำการสอนชั่วคราว และใช้อักษรย่อว่า ชบ.12

พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2497 นายพัลลภ ทองประเสริฐ ลาออก กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้ นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์ มาดำรงตำแหน่งแทน ในปีนี้กระทรวงศึษาธิการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีราชา ในที่ดินราชพัสดุของกระทรวงมหาดไทย เนื้อที่ 15 ไร่ อาคารไม้ 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง ส้วม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และย้ายมาทำการสอนในที่แห่งใหม่ (ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

พ.ศ. 2498 เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมปลาย ขยายชั้นเรียนเพิ่มถึง ม.6

พ.ศ. 2499 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง

พ.ศ. 2502 สมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา ร่วมกับสภาจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันหาเงินสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2504 นายประทีป สุขวารี ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนศรีราชาแทน นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์

พ.ศ. 2505-2506 ดำเนินการปรับปรุงบริเวณโรงเรียน โดยขยายพื้นที่หลังอาคารเรียนและด้านข้างทั้งสองด้าน ปรับปรุงถนนในโรงเรียนและขายรั้วโรงเรียน

พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2510 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบที่ 2 (ค.ม.ส.2) เน้นด้านเกษตรกรรม

พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง อาคารห้องสมุด อาคารเกษตรกรรม 1 หลัง โรงฝึกงานเกษตร 1 หลัง และเรือนเพาะชำ 1 หลัง

พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคหกรรมศิลป์ 1 หลัง

พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 6 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์โรงฝึกงานอุตสาหกรรมลป์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนสร้างอาคารประกอบ เพื่อใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง

พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1หลังและได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชาสร้างอาคารชั่วคราว 2 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2517 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2517 นางพอพิศ กีรติอังกูร ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายประทีป สุขวารี ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 318 ป. บ้านพักครูเพิ่ม 1 หลัง และส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ) แห่งจิตภาวันวิทยาลัย ช่วยดำเนินการสร้างหอประชุม "จิตตภาวณูปถัมภ์" 1 หลัง ปัจจุบันได้ทำการรื้อไปแล้วเนื่องจากนำพื้นที่มาปรับปรุงสนามกีฬามาตรฐาน

พ.ศ. 2519 ได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 5 ห้องเรียน 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียนแบบ 318 ค. 1 หลังและอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2521 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2521 นางพอพิศ กีรติอังกูร ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลังและส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2522 นายแสวง ภัทรพิศาล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2522 นายชะนะ กมลานนท์ ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง

พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 1 หลัง โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจาก คณะครู-อาจารย์ นักการภารโรง นักเรียน ผู้มีจิตศรัทธา และนักเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่อำเภอศรีราชา ในการสร้างหอพระพุทธศรีชินราชาและทำพิธีเปิดโดย นายเบญจกุล มะกะระธัช ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2529 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 นายปราศัย ชลวาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2530 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เปิดป้ายอาคาร "รวมใจน้อมเกล้า" ซึ่งเป็นเรือนพยาบาลสร้างด้วยเงินบริจาคจากการทอดผ้าป่าของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล/30 1 หลัง

พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงินงบประมาณสร้างโรงฝึกงานคหกรรมแบบ 102/27 1 หลัง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 นายธวัฒน์ อังคะนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา แทน นายปราศัย ชลวาสิน ซึ่งเกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม-โรงอาหาร แบบ 101 ล/27 จำนวน 1 หลังและสร้างห้องน้ำ แบบมาตรฐาน 6 ที่ / 27 อีก 1 หลัง รื้อหอประชุม 1 อาคารฝึกงานคหกรรม และอาคารพักครู คหกรรมเพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างหอประชุมดังกล่าว สร้างรั้วมาตรฐานด้านตะวันออกติดกับสำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา โดยบริษัท เอสโซ่สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด และดำเนินการเปลี่ยนชื่อสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา เป็นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชาง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 นายประเสริฐ มงคล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2537 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอุทัย พิมพ์ใจชน และ นายธงชัย พิมพ์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรเงินสร้างสนามกรีฑามาตรฐาน 400 เมตร 1 สนาม และอาคาร ร้านค้า 1 หลัง ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวง มหาดไทย (งบพัฒนาจังหวัด) สร้างถังส่งน้ำ จำนวน 1 ถัง

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างถนนลาดยาง เป็นเงิน 400,000 บาท และขุดบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 นายสมคิด ดีรัศมี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชาแทน นายประเสริฐ มงคล ซึ่งเกษียณอายุราชการ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 นายสำเนา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2543-2544 สร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/2542(หลังคาทรงไทย) งบประมาณ 19,837,000 บาท ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดโรงเรียนด้วยงบสนับสนุนจาก อบจ. ชลบุรี 1,000,000 บาทปรับปรุงห้องสมุดเดิมเป็นห้องประชุมชื่อ"ห้องพุทธรักษา" ปรับปรุงห้องด้านล่างอาคาร5ด้านตะวันตกเป็นห้อง"สุพรรณิการ์" วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2545-2546 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

เทศบาลเมืองศรีราชาจำนวน 400,000 บาท ในการสร้างเวทีกลางแจ้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านดนตรีศิลปการแสดง และกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการสร้างอาคารศูนย์กีฬาชุมชนเมืองศรีราชา จำนวนเงิน 14,000,000 บาท
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา ได้ให้การสนับสนุนปรับปรุงศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 3,000,000 บาท
พ.ศ. 2547-2548 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นซอฟแวร์ภาษาต่างประเทศ 500,000 บาท
เทศบาลตำบลศรีราชา 200,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬา
ทุนการศึกษานักเรียนจากเอกชน 154,500 บาท
พ.ศ. 2550 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะโครงการช้างเผือกนักกีฬาฟุตบอล
รับมอบทุนการศึกษาในโครงการ 80 พรรษามหามงคล จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพันธมิตร

พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 8 ห้องเรียน

พ.ศ. 2552 โรงเรียนปรับปรุงสนามกีฬาโดยงบอุดหนุนจำนวน 1,000,000 บาท

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับงบจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างอาหารหอประชุมแบบ 100/27 ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเครือไทยออยล์ แหลมฉบังพาวเวอร์ และสหโคเจน รวมทั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี เป็นจำนวน 9,000,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารหอสมุด แบบอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น

พ.ศ. 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทำพิธีเปิดป้ายอาคาร "หอสมุดโรงเรียนศรีราชา" และ "ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก" โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

พ.ศ. 2559 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา จนถึงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 และมี นายทวีศักดิ์ บังคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

พ.ศ. 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา และปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน
 
 
 ตราประจำ : อักษรย่อ ศ.ร.ช. อยู่ในวงกลมล้อมรอบ ช่อดอกชัยพฤกษ์ ส่วนยอดเป็นคบเพลิง
-ศ.ร.ช. หมายถึง ชื่อย่อของโรงเรียนศรีราชา
-วงกลมที่ล้อมรอบ หมายถึง ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
-ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ความสง่างาม
-คบเพลิงและรัศมี หมายถึง ความโชติช่วง สว่างไสวแห่งความรู้
 อักษรย่อ : " ศ.ร.ช. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Sriracha School
 สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า-สีแดง
 ปรัชญา : สจฺจํ เว อมตา วาจา (คำสัตย์ คือวาจาที่ไม่ตาย)
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : อินทนิล
 อัตลักษณ์ : มีจิตอาสา
 เอกลักษณ์ : กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม
 คำขวัญ : เก่งวิชา กีฬาดี มีน้ำใจ
 
  
 Sriracha School
@sriracha.src  โรงเรียนรัฐบาล
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้