ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ" เมื่อครั้งดำรงอิสริยยศเป็น พระองค์เจ้าดิศวรรกุมารได้เสด็จ มาตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทย ระดับประถมศึกษา ขึ้นในวันกลางวรวิหาร ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2426 ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้มี บัญชาให้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาขึ้นอีกระดับหนึ่ง จึงได้สร้างอาคารเรียน เป็นเอกเทศ นับเป็นโรงเรียนสายสามัญโรงเรียนแรกของจังหวัดสมุทรปราการต่อมาได้กลายเป็น โรงเรียนสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2445  พระยาราชายุสาธก  นายด่านภาษี ได้จัดตั้งอาคารเรียน อีกแห่งหนึ่ง สำหรับเด็กหญิงขึ้นในบริเวณวัด โดยใช้ชื่อ ว่าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการและต่อมา มีเด็กชายเข้ามาเรียนด้วย กลายเป็น โรงเรียนสหศึกษา

                      ปี พ.ศ. 2481 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แยกโอนนักเรียนหญิงมาจากโรงเรียน สมุทรปราการและตั้งโรงเรียนขึ้น ณ บริเวณวัดพิชัยสงครามบนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนางกระแสร์ รัตนวราหะ เป็นครูใหญ่คนแรกมีอาคารเรียน 2 หลัง คือเรือนแสงรุจิ กับเรื่องพินิจทัณฑกิจ

                     ปี พ.ศ. 2485 นางสาวสบสมัย บุราวาศ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีอุทัยธานี ย้ายมาดำรง ตำแหน่งแทน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น  ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง  ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากจนต้องขยายโรงเรียน เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2499 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้ย้ายจาก สถานที่เดิมไปตั้งอยู่ ณ เลขที่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากหลวงประเจิดอักษรลักษณ์ จำนวน 5 ไร่ และกรมวิส ามัญซื้ อให้ 5 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา โรงเรียนแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ห่างจาก โรงเรียนเดิม ประมาณ 1 กม. ต่อมาปี พ.ศ. 2520 ได้รับบริจาคที่ดิน จากนางสาวศรีสมบูรณ์ สิทธิไชย  อีก 190 ตารางวา ปัจจุบันรวมเนื้อที่ของโรงเรียน ทั้งหมด 11 ไร่ 47 ตารางวา

                     ปัจจุบันโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ  แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่มีชีวิตชีวา บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย   ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการนำหลักไตรสิกขาและกระบวนการ คิดต่าง ๆ บูรณาการใน กิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการเปิดสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม และความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม เพิ่มส่งเสริมนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพ จิตดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียนช่วยเหลือทำประโยชน์แก่สังคม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง กับระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2548 โรงเรียนจึงได้แบ่งการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มดังนี้

                    1. กลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่ในการพัฒนาครูหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษากิจกรรมนักเรียน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประกันคุณภาพการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียนทะเบียนนักเรียน

                    2. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล มีหน้าที่ในการระดมทรัพยากรในการลงทุนเพื่อการศึกษา บริหารการเงินและพัสดุ งานธุรการ งานรับนักเรียน ยานพาหนะของโรงเรียน จัดทำแผน และงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามผล รายงานผลการดำเนินงาน จัดระบบควบคุม ภายในหน่วยงาน

                    3. กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน มีหน้าที่ วางอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการทำงาน ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของครูและนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย การรักษาความปลอดภัย ป้องกัน แก้ไขยาเสพติดและโรคเอดส์

                    4. กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ จัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร  ส่งเสริมและส่งเสริมและ สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป ดูแลอาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การบริการสาธารณะและการบริการอื่น ๆ งานโภชนาการ งานอนามัย งานสวัสดิการ งานห้องสมุด งานสารสนเทศ งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานอื่นและชุมชน
 
 
 อักษรย่อ : " ส.ส.ป. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Streesmutprakan School
 สีประจำโรงเรียน : เขียวน้ำทะเล-ขาว
 คำขวัญ : ถิ่นนี้สร้าง กุลสตรีศรีสมุทร  สุภาพบุรุษศรีนนทรี
 คติพจน์ : ปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)
 ปรัชญา : เสียสละ  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใช้ปัญญา
 อัตลักษณ์ : วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำวิถี
 เอกลักษณ์ : กุลสตรีศรีสมุทร สุภาพบุรุษศรีนนทรี : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูสถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี
 
  
 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
@streesp.ac.th  · โรงเรียนรัฐบาล
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้