ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
ร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพื่อสร้างโรงเรียนส าหรับสตรีขึ้น ณ สถานที่บริเวณ ถนนสตูล
เชิงเขารัง เมื่อ พ.ศ.2452 โดยได้วางศิลาฤกษ์จารึกไว้ว่า “โรงเรียนษัตรี สร้างปี 127” และในขณะที่
อาคารเรียนยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้สร้างเรือนไม้ชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตเพื่อให้นักเรียน
ได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพาะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยาม มกุฎ
ราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ปลูกปัญญา”
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552 มีครูใหญ่คนแรก คือ นายค้อ ฤกษ์ถลาง ต่อมาขยายชั้นเรียนถึงระดับ
มัธยมศึกษา มีนักเรียนเพิ่มขึ้น พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ตัณฑวนิช) ได้สร้างอาคารเรียนใหม่
ที่วัดมงคลนิมิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเมื่อ พ.ศ.
2460 และพระราชทานนามว่าโรงเรียนสตรีประจ ามณฑลภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยาคม” เมื่อเวลาผ่านไป
หลายปีเกิดปัญหาสถานที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.2492 นางเย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนในสมัยนั้น จึงขยายพื้นที่โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบาลนครภูเก็ต
ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่สถานที่ปัจจุบัน คือ ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีที่ดิน
15 ไร่ เมื่อพ.ศ.2494 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็น “โรงเรียนสตรีภูเก็ต”
ต่อมาได้ขยายเนื้อที่โรงเรียนไปจรดถนนเชิงคีรี ท าให้มีพื้นที่รวม 28 ไร่ 68 ตารางวา
พ.ศ.2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี
พระบรมราชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียน
พ.ศ.2528 อธิบดีกรมสามัญศีกษา(ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง) เป็นประธานในพิธีเชิญพระพุทธรูป
ขึ้นสู่ที่ประดิษฐานและเปิดป้ายโรงเรียนมาตรฐาน
พ.ศ.2543 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตร “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 จากการกราบบังคม
ทูลเชิญของผู้อ านวยการราณี วิสูตรธนาวิทย์
พ.ศ.2546 เปิดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
พ.ศ.2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงน า
คณะกรรมการนานาชาติมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดล จ านวน 30 คน เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นการส่วนพระองค์ ได้พระราชทานเงินพร้อมพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก แก่โรงเรียน โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ คณะครู บุคลากรและนักเรียน
เฝ้ารับเสด็จฯ

พ.ศ.2549 สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีแห่งสวีเดน เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วน
พระองค์เพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบภัยสึนามิ
พ.ศ.2550 วัดไชยธาราราม สร้างอาคารส่วนหน้าให้กับโรงเรียนวงเงิน 12 ล้านบาทเศษ วันที่
11 มีนาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดป้าย
และพระราชทานนามว่า “อาคารฉลองราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ50 พรรษา” และทรงวางศิลาฤกษ์
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งเป็นอาคารเรียน 7 ชั้นสร้างด้วย
งบประมาณของ สพฐ. และเงินบริจาค โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ เป็นผู้ด าเนินการ
ในการระดมทุน และในปีเดียวกัน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศสึนามิและพิพิธภัณฑ์พืชแห้ง พร้อมคณะอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ 39
พ.ศ.2552 จัดงานเฉลิมฉลอง “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” และคณะรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการกลุ่มประเทศอาเซียน เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต
พ.ศ.2553 ก าหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใต้หลักการของโรงเรียน “มุ่งสู่สากล บนฐานไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SSP) เพื่อพัฒนาให้นักเรียน
เป็นนักวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของรัฐ และปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เป็น International Program: IP
พ.ศ.2554 ปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น Intensive English
Program: IEP
พ.ศ.2555 เปิดอาคาร “หลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ทรง
ชิโนโปรตุกีส 2 ชั้น สร้างด้วยงบประมาณ จากรายได้การจัดสร้างวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม
100 ปีสตรีภูเก็ต โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ เป็นผู้ด าเนินการ
พ.ศ.2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และในปีนี้ได้
จัดตั้ง “ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน”
พ.ศ.2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมีผู้อ านวยการเสถียร
พลเยี่ยม คณะครู บุคลากรและนักเรียนรับเสด็จ
พ.ศ.2562 จัดสร้างเสาธงโรงเรียนที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ สพฐ. มีส่วนสูงไม่เกิน 18 เมตร
โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจ านวน 700,000 บาท จัดสร้างโดยคุณธ ารงค์ งานทวี
ในนามบริษัท งานทวี จ ากัด และวันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้อ านวยการเสถียร พลเยี่ยม ได้ประกอบพิธี
บวงสรวงตั้งเสาธง โดยมีครูและบุคลากรร่วมพิธี

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตด าเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารงานโดย นายปัญญา หัตถิผู้อ านวยการโรงเรียน
สตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ในปี พ.ศ.2523, 2525, 2526, 2527, 2536, 2540, 2544, 2548, 2552, 2556
และ 2560 รวม 11 ครั้ง และโล่ทองโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน รวม 3 ครั้ง
พ.ศ.2521 – พ.ศ.2530 ผู้อ านวยการสว่าง ปานมั่น
พ.ศ.2523 –2527 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2523, 2525, 2526 และ 2527 รวม 4 ครั้ง
และรับโล่ทองโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 1
พ.ศ.2528 - รับโล่รางวัลประเภทการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นดีเด่นจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2530 – พ.ศ.2535 ผู้อ านวยการสุภางค์ เขียวหวาน
พ.ศ.2531 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ระดับจังหวัดและระดับเขต
พ.ศ.2535 - ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยธรรมศึกษาดีเด่น
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2540 ผู้อ านวยการสุรางค์ บุญฮก
พ.ศ.2536 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2536 ครั้งที่ 5
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2545 ผู้อ านวยการรานี วิสูตรธนาวิทย์
พ.ศ.2540 - โรงเรียนเข้ารับโล่พระราชทานเพื่อจัดท าป้าย “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2540 ครั้งที่ 6
- วงโยธวาทิตเหรียญเงินแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2541 - ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็น 1 ใน 13 โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่เข้าโครงการน าร่องจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เข้าสู่มาตรฐาน
ISO 14001
- รับเกียรติบัตรชนะเลิศโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ระดับเขตการศึกษา 4

- รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น ของเขตการศึกษา 4 ดังนี้ งานวิชาการ
งานธุรการ งานปกครอง งานบริการ งานแนะแนว งานห้องสมุด งานโสตทัศนศึกษา งานทะเบียน
งานสารสนเทศ หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาต่างประเทศที่ 2 และหมวดกิจกรรม
- ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น
พ.ศ.2542 - รับรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 ตามนโยบายของอธิบดี
กรมสามัญศึกษา ประเมินโดย SGS International Certification Services Ltd. ประเทศอังกฤษ
- โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศระดับประเทศ
- สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.2544 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2544 ครั้งที่ 7 และรับโล่ทองพระราชทาน
ครั้งที่ 2
- ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2544
พ.ศ.2545 รับรางวัลดีเด่นด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดได้ประสบความส าเร็จ
พ.ศ.2545 – พ.ศ.2547 ผู้อ านวยการผ่องศรี เรืองดิษฐ์
พ.ศ.2546 - รับโล่โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับ ทอง
- รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 เพื่อแสดงว่าเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหา
ผู้บริจาคโลหิต เป็นหมู่คณะนานกว่า 5 ปี ติดต่อกัน
พ.ศ.2547 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นเพื่อเสริมอาชีพ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2554 ผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์
พ.ศ.2548 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2548 ครั้งที่ 8
- รับรางวัลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
พ.ศ.2549 - รับรางวัล สถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการตามแนวพระราชด าริ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมของภาคใต้ และรางวัล
เหรียญเงินระดับประเทศของคุรุสภา

- ผ่านการประเมินคุณภาพรอบที่ 2 จากส านักงานรับรองมาตรฐานประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้ระดับ ดีมาก
พ.ศ.2551 - หนังสือ “ภูเก็ต” ตามโครงการต าราและสื่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรม ประเภทสื่อของคุรุสภา
พ.ศ.2552 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2552 ครั้งที่ 9
- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดนักเรียนน าเสนองาน
การบริหารจัดการศึกษา จัดเลี้ยงรับรอง และน าชมแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต แก่รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการอาเซียนที่มาประชุมกลุ่มอาเซียน ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดภูเก็ต
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกระจายอ านาจประเภทที่ 1 ล าดับที่ 1 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
- ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายโดยตรงกับคลังในระบบ
GFMIS
- รับป้าย “สถานศึกษาพอเพียง 2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ
- รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมประเภทการบริหารจัดการชื่อ
“รูปแบบการบริหารปัจจัยเสี่ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต” จากการประกวด ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้
พ.ศ.2553 - รับรางวัลโรงเรียนเพียรเพิ่มผลผลิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา จากสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
- ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ.) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียน และ Education Hub 1 ใน 14 แห่งของประเทศและ
เป็นตัวแทนสพม.เขต 14 น าเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ของภาคใต้ ประจ าปี2553 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป็นตัวแทนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 น าเสนอผลงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคใต้
- ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา
ตามโครงการ “โรงเรียนของพ่อ เล่าเรื่องของพอเพียง ร้อยเรียงคุณภาพ”

พ.ศ.2554 - ผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 3
พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556 ผู้อ านวยการปรีชา หนูน้อย
พ.ศ.2555 - ได้รับคัดเลือกจากส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียน 1 ใน 62 โรงเรียนแรกของประเทศเข้าโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาสู่สากล (High Performing Schools)
- เป็นโรงเรียนแกนน าพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จากส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
- เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
- โค รงก า รเ ย า วชน สืบส าน วัฒน ธ ร รมท้องถิ่นภูเก็ต รั กษ์สิ่งแ วดล้อม
จากส านักงาน เลขาธิการ วุฒิสภาท าเนียบรัฐสภา
- โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการน าเสนอความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม จาก วุฒิสภา
- รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่
ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต จาก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ร าง วัลโ รงเ รี ยนที่ส่งเ ส ริมแล ะพัฒน าก า รเ รียนก า รส อนภ าษ าไท ย
โครงการรักษ์ภาษาไทย จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557 ผู้อ านวยการอุเทน จิตต์ส ารวย
พ.ศ.2556 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2556 ครั้งที่ 10 และรับโล่ทองพระราชทาน
ครั้งที่ 3
- รางวัล Best Practice Award การประกวดกิจกรรม โครงการสร้างค่านิยมใหม่
เยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริต จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษาสภาพ จากส านักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

- สถานศึกษาดีเด่น การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2556 จากศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 41
พ.ศ.2557 - รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2557 ประเภทรักษามาตรฐาน
จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
- โรงเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
- โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ
ประเทศ ระดับพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556
- โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ
ประเทศ ระดับพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556
พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559 ผู้อ านวยการโกศล ใสขาว
พ.ศ.2558 - รางวัล “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ ในปี 2558 จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรับรองคุณภาพ
OBECQA โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งมีทั้งหมด 62 โรงเรียนทั่วประเทศ
พ.ศ.2559 - ได้รับป้ายโรงเรียนสุจริต และ ผลงานวิจัยโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียน
สุจริต จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
OBECQA ปี 2558 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET บรรลุเป้าหมายร้อยละ5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2559
- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับพื้นที่การศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
พ.ศ.2559 – 2562 ผู้อ านวยการเสถียร พลเยี่ยม
พ.ศ.2560 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2560 ครั้งที่ 11
- รางวัลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนา
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
- รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 2 “การคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจ าปี 2560”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย สพม. 14
- รางวัลชมเชย สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
การออม ประจ าปี 2560 จัดโดยธนาคารออมสิน
- รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ฝ่ายโครงการ
“The Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2561 - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง
และระดับชาติ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านบริหารจัดการ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันส าคัญ สากล
ของโลก ประจ าปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดยกรม
การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
- รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
- รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี 2561
- รับเกียรติบัตรเข้าร่วมน าเสนอนิทรรศการผลงานการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล (Intensive School) งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา2561 ภาคใต้ (World–Class Standard School Symposium)
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
- โล่รางวัลชมเชยการคัดเลือกการด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประสบผลส าเร็จด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจ าปี พ.ศ.2561
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รับรางวัล IOA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี 2561
ดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2562 - ผู้อ านวยการเสถียร พลเยี่ยม และ นางวิภา ตันมานะตระกูล เข้ารับโล่เชิดชู
เกียรติ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจ าปี 2561” และ โรงเรียน
ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ของสมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันเสาร์
ที่ 27 เมษายน 2562
- รับมอบสารตราตั้งการจัดตั้งศูนย์เพื่อการสืบสานศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง ล าดับที่ 112 จากมูลนิธิครอบครัว
พอเพียง
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการปัญญา หัตถิ
พ.ศ.2562 - รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน และร่วมอบรมสื่อการเรียนการสอน จัดโดยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
พ.ศ.2563 - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
- คุณสรายุทธ มัสลัม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สตรีภูเก็ต และผู้อ านวยการปัญญา หัตถิ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น “ประธานกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดีเด่น” และ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น” ประจ า ปี2562
จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
 
 
 อักษรย่อ : " ส.ภ.ก. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Satreephuket School
 คติพจน : ความรู้ คู่ความดี มีสุขภาพ
 สีประจำโรงเรียน : ขาว–น้ำเงิน
สี ขาว–น้ำเงิน หมายถึง สะอาด สว่าง สงบ
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกชงโค

  
โรงเรียนสตรีภูเก็ต (Facebook)
โรงเรียนมัธยม
 
 

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้