ติวสอบเข้าโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ติวสอบเข้าโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีนโยบาลที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) และช่วงชั้นที่ ๔ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดระยอง ได้มีสถานที่ไว้สำหรับส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามความต้องการ อย่างเพียงพอ สภาองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขึ้นเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยใช้ชื่อ "โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง" ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ซึ่งกอบกู้เอกราชของชาวไทยและเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวจังหวัดระยองโดยใช้อักษรย่อว่า "ต.ส.ร." และ ภาษาอังกฤษ MTRS ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในสมัย นายปิตะ ปิตุเตยะ ดำรงตำเหน่งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมตากสินระยองใช้พื้นที่เรือนจำกลางระยองเดิมซึ่งเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามโฉนดเลขที่ ๑๗๕๐ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวั ดระยอง เนื้อที่ ๕๑-๐-๖๕.๖ ไร่ และที่ราชพัสดุตาม นสล. เลขที่ ๔๗๑๗ เนื้อที่ ๐-๒-๖๖.๗ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๕๑-๓-๑๓.๓ ไร่
       การบริหารโรงเรียน องค์การบริหารส่่วนบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษา ๒๕๕๒ ในข้อบัญญัติดังกล่าวจัดให้มีคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้มีหน้าที่กำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางกติกาข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานในระยะแรกกำหนดให้มี การบริหารงาน ๒ระบบกล่าวคือ ระบบการบริหารผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระ จัดจ้างโดยมูลนิธิตากสินระยอง ส่วนครูปฏิบัติการจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะกรรมการบริหาจัดการสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้สรรหาผู้บริหารโดนเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ดังนี้ ๑. นายนคร ตังคะพิภพ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ๒. นายชูโต แสงพงษ์ชัย ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ๓. นายอำนาจ เวียงพล ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในการบริหารจัดการตามระเบียบราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งนายสุวินัย สนิทม่วง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และนอกจากนี้แล้ว มูลนิธิตามสินระยอง ยังจัดจ้างครูที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน ๙ คน โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อาคารเรียนตามแผนพัฒนาเต็มรูป มีอาคารทั้งหมด ๕ หลัง ประกอบด้วย ๑. อาคาร A และอาคาร B ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานบริหารและอาคารเรียน ๒. อาคาร C ใช้เป็นโรงอาหาร, ห้องสมุด และห้องประชุม ๓. อาคาร D เป็นอาคารยิมเนซี่ยม ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ๔. อาคาร E เป็นอาคารฝึกงาน นอกจากนี้แล้วยังมีสนามกีฬา ลู่วิ่งและสระว่ายน้ำ อย่างมาตรฐานเต็มรูปแบบ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดการเรียนการสอนในระบบ ๒ ภาษา กล่าวคือใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่วในอนาคตคาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีแผนเต็มรูปคือ ๒๐-๒๐-๒๐ / ๑๐-๑๐-๑๐ รวม ๙๐ ห้องเรียน และโรงเรียนได้ทำบุญเป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมาเป็นประธานในพิธีเปิดและโรงเรียนได้เปิดสอนวันแรกในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนขยายเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.๔ และจัดหลักสูตรคู่ขนานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ควบคู่ระดับประกาศนียบัตรวิช่าชีพ : ปวช. และสะสมหน่วยกิตโดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มีงานทำเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป 
 
 ตราประจำโรงเรียน : เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ถือพระแสงดาบลอยอยู่บนก้อนเมฆ ล้อมรอบด้วยกรอบดอกบัวตูมใต้ฐาน มีแถบผ้าแพร เขียนคำว่า “โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง” 
 อักษรย่อ : " ต.ส.ร. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Mathayom Taksin Rayong School
 คำขวัญ : จิตสาธารณะ กตัญญู รู้เวลา ทำหน้าที่ มีสัจจะ ละอบายมุข
 สีประจำโรงเรียน : เขียว-แดง
สีเขียว เป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถือว่าเป็นสีมงคล และแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เสมือนบ้านเมืองประกอบไปด้วยต้นไม้อันเป็นแหล่งอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์ บ่งถึงสภาพความเป็นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
สีแดง เป็นแม่สี หมายถึง ชาติที่มีเอกราช มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอานุภาพเป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไป อีกทั้งสีแดงยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสีแดงยังแสดงถึงความรุ่งเรือง และมีความรักใคร่ผูกพันระหว่างบุคคลในองค์กรอีกด้วย
ดังนั้น สีเขียว-แดง จึงเป็นสีของโรงเรียนที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และอุดมสมบูรณ์ประชาชนดำรงชีวิตอยู่อย่างร่มเย็น มีความรัก ห่วงใยประดุจโซ่ชีวิตคล้องต่อๆกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 คุณธรรมประจำใจ : สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู 
 เอกลักษณ์ : เก่งภาษา ก้าวหน้าสู่สากล
 อัตลักษณ์ : มีภาวะผู้นำ เคร่งครัดวินัย ใจนักสู้ เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
 
 

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้