ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง ครูสอนพิเศษ

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง ครูสอนพิเศษ
 ประวัติโรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง  มีรากฐานมาจากโรงเรียนประชาบาล  คือ  โรงเรียนโสภณพัทลุงกุลโดยได้จัดตั้งชั้นมัธยมปีละชั้น จนถึงชั้นมัธยมปีที่  4  โดยมี  นายจรัญ  ดิสรา  ครูใหญ่ฝ่ายประชาบาลเป็นผู้ดูแล  และได้เรียนรวมกันเรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ.2477 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นางสาวปริก เด่นดาวเสือ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรกการย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน
เมื่อ พ.ศ.  2482  กระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  โรงเรียนสตรีพัทลุงหลังแรก  สมัยขุนวิจารณ์จรรยา  เป็นศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงงบประมาณก่อสร้าง  จำนวน  6,000  บาท  ลักษณะของอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้นไม่ทาสีจำนวน 12 ห้องเรียน  นักเรียนในระดับมัธยมจึงได้ย้ายมาอยู่  ณ  สถานที่แห่งใหม่  คือสถานที่ในปัจจุบันเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2482  มีนักเรียนหญิงทั้งสิ้น 70 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  ห้องเรียน (ปัจจุบันอาคารเรียน1  หมดสภาพการใช้งานและได้รื้อถอนแล้วเมื่อ  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2529)
โรงเรียนสตรีพัทลุงได้เจริญขึ้นเป็นลำดับจนถึง  พ.ศ.  2502  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน120,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่  2  เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา    2  ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  (ปัจจุบันคือ  อาคาร 2  จากมุขกลางไปด้านทิศตะวันออก)  ในปี  พ.ศ. 2504  ได้ต่อเติมอาคารจากมุขกลางไปด้านทิศตะวันตกเป็นอาคารทรงปั้นหยาใต้ถุนโล่ง  ต่อมาปี พ.ศ.  2506  ได้ต่อเติมใต้ถุนก่อผนังกั้นห้องเป็นสำนักงานและห้องเรียนอีก  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,105,200  บาท  (ปัจจุบันคือ  อาคารเรียน  2)
พ.ศ.  2509  ได้สร้างหอประชุมและโรงอาหารจำนวน  1  หลัง
พ.ศ.  2514  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ก.  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน  2,100,000  บาท  ก่อสร้างเสร็จ  เปิดใช้เมื่อ  พ.ศ. 2516  (ปัจจุบันคืออาคารเรียน  3 )  และในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก  2  หลัง  งบประมาณจำนวน  100,000  บาท
พ.ศ.  2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ  005  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน  900,000  บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  318ก.  ครึ่งหลัง  งบประมาณจำนวน  1,500,000  บาท(ปัจจุบันคืออาคารเรียน  4 ) 
พ.ศ.  2520  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  310 ก  เพิ่มเติมอีกครึ่งหลัง  งบประมาณจำนวน  1,500,000  บาทก่อสร้างเสร็จเปิดใช้เมื่อวันที่  12  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2521
พ.ศ.  2521  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  318 ก. อีกหนึ่งหลัง  งบประมาณจำนวน  3,200,000  บาท  (ปัจจุบันคืออาคารเรียน  5)  ก่อสร้างเสร็จเปิดใช้เมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2522  และในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก  1  หลัง  งบประมาณจำนวน  100,000  บาท
พ.ศ.  2526  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  318 ค. จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน  5,000,000  บาท  (ปัจจุบันคืออาคารเรียน  6)  ก่อสร้างเสร็จเปิดใช้เมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2527 และในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมและทาสีอาคาร 2 งบประมาณจำนวน 270,000  บาท
พ.ศ.  2529  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ  306 ล/27  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน  3,120,000  บาท  โดยสร้างขึ้นในพื้นที่อาคารเรียน  1  ซึ่งหมดสภาพการใช้งานและได้รื้อถอนออกไป  (ปัจจุบันคือ  อาคารเรียน  1)
พ.ศ.  2533  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม-โรงอาหารแบบ  101ล/27  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน  6,261,000  บาท
พ.ศ.  2534  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม  แบบ  6  ที่/27  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน  155,500  บาท
พ.ศ.  2535  โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมและทาสีอาคาร 318 ก.  (อาคาร  3)  งบประมาณจำนวน  235,000  บาท
พ.ศ.  2536  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม  แบบ  6  ที่/27  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน  155,000  บาท
พ.ศ.  2539  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบพิเศษ  5  ชั้น  มีจำนวน  24  ห้องเรียน  มีห้องปฏิบัติการ  4  ห้อง  และมีทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถึงกับอาคารเดิม  4  หลัง  บริเวณชั้น  2  และชั้น  3  สามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งอาคาร  5  พร้อมลิฟท์  2  ชุด  จำนวน  1  หลัง(ปัจจุบันคือ อาคารเรียน  7)  งบประมาณจำนวน  33,450,000  บาทเปิดใช้เมื่อ  เดือนพฤษภาคม  2542
พ.ศ.  2553  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน  8,850,753.37  บาทโดยมีที่มาของงบประมาณจากการระดมทุนจำนวน  6,070.753.37  บาท  และได้รับงบประมาณจากสพฐ.  จำนวน  2,780,000  บาท  เปิดใช้เมื่อวันที่  25  เดือนสิงหาคม  2553
นอกจากอาคารเรียนดังกล่าวแล้ว  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารเรียนประกอบอื่นๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนนักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งต้องอาศัยทักษะในการฝึกปฏิบัติ  ดังนี้
อาคารเรียนชั่วคราว 1 จำนวน 3 ห้องเรียน ก่อสร้างด้วยเงินบำรุงการศึกษา (ขณะนี้รื้อถอนไปแล้ว)
พ.ศ.  2520  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  2  จำนวน  3  ห้องเรียนโดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  106,000  บาท  (ขณะนี้รื้อถอนไปแล้ว  เพื่อใช้พื้นที่สร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหาร  แบบ  101ล/27)
ส่วนอาคารแบบอื่นๆ  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสร้างเป็นระยะ  ดังนี้
พ.ศ.  2509  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารคหกรรมศิลป์  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน 70,000  บาท  ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.  2517  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมศิลป์  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจำนวน 120,000  บาท  ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าและดอกไม้ใบตอง  และอาคารเกษตรกรรม  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษา  ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเกษตรกรรม
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดสร้างโรงอาหาร  ศาลาประชาสัมพันธ์  ศาลาผักผ่อนและทำกิจกรรมของนักเรียนทั่วบริเวณโรงเรียน  ห้องน้ำห้องส้วมภายนอกอาคารจำนวน  8  หลัง  บ้านพักครูจำนวน  7  หลัง
การเพิ่มอัตรากำลังครูและปริมาณนักเรียนนับตั้งแต่โรงเรียนได้ก่อตั้งในปี  พ.ศ.  2477  เป็นต้นมา  โรงเรียนได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ  ซึ่งในระยะแรกรับเฉพาะนักเรียนหญิงต่อมารับนักเรียนชายในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน : อักษรย่อ ส.พ.ท. หมายถึง โรงเรียนสตรีพัทลุง อยู่ใต้ รัศมีสีทอง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญาและคุณงามความดี และข้างใต้อักษรย่อ มีช่อและดอกตะแบก ตะแบกเป็นไม้มงคลนามที่มีความมั่นคง แข็งแรง
 ปรัชญา : นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
 อักษรย่อ : " ส.พ.ท. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Satri Phatthalung School
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ขาว
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นตะแบก
 
 
 
 

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้