ติวสอบเข้าโรงเรียนพัทลุง พัทลุง ครูสอนพิเศษ

โรงเรียนพัทลุง

ติวสอบเข้าโรงเรียนพัทลุง พัทลุง ครูสอนพิเศษ
 
 ประวัติโรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 หมายเลขโทรศัพท์ 074613022 โทรสาร 074612071 มีประวัติในการจัดตั้ง ดังนี้
การเปิดสอนก่อนประกาศเปิดเป็นโรงเรียน
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรทั่วไปขึ้นตามวัดทั้งในกรุงและหัวเมือง และเริ่มดำเนินการจริงจังใน ร.ศ.118 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2442 เจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง  รตนธโช)เมื่อครั้งมีสมณศักดิ์เป็นพระศิริธรรมมุนีและดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช พัทลุง  และสงขลา)  ได้ตรวจสถานที่เพื่อเปิดโรงเรียนขึ้นใหม่ในจังหวัดพัทลุง และเห็นสมควรให้เปิดโรงเรียนขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดวัง ตำบลลำปำ ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้กับที่ทำการกรมการจังหวัดพัทลุงในขณะนั้น  ได้มอบหมายให้พระปลัดเอียด (พระครูอริยสังวร)กับพระวินัยธรเทพ(พระครูธรรมจักรการาม) เป็นครูสอนไปพลางก่อนประกาศเปิดโรงเรียน
       1 เมษายน 2448 (ร.ศ.124) ได้มีการประกาศตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนหลวง ชื่อ “โรงเรียนอภยานานิวาส” นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง โดยทำการเปิดสอนที่ศาลาการเปรียญวัดวัง ซึ่งเป็นสถานที่เปิดโรงเรียนมาแล้วนั่นเอง  ในครั้งนั้นมีครูสอนในโรงเรียน 2 คน คือพระภิกษุจีนเป็นครูใหญ่และนายย้อย เป็นครูผู้ช่วยอาคารเรียนหลังแรก
       22 มิถุนายน 2455 ได้มีการปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ ณ สถานที่แห่งใหม่ บริเวณริมทะเลสาบลำปำ เมื่อสร้างแล้วเสร็จได้ย้ายโรงเรียนไปทำการสอนในอาคารแห่งนั้น และเรียกชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า “โรงเรียนอภยานุกูล” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง” และใช้ชื่อนี้ตลอดสมัยที่โรงเรียนตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบลำปำการย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ตำบลคูหาสวรรค์ 
       17 พฤษภาคม 2469 ได้ย้ายโรงเรียนจากริมทะเลสาบลำปำมาทำการสอนที่ตำบลคูหาสวรรค์  เนื่องจากมีการย้ายที่ทำการกรมการจังหวัดมาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์  โรงเรียนประจำจังหวัด จึงต้องย้ายติดตามมาด้วย  ในระยะแรกเมื่อยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดประดู่หอม  เป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน  และมีการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  และเมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จ  จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2470 ในสมัยแรกที่ย้ายโรงเรียนมาทำการสอนที่ตำบลคูหาสวรรค์   ยังคงใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพัทลุง" และเมื่อโรงเรียนได้เปิดทำการสอนจนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 31 มกราคม 2500 เป็น "โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง" ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

เนื้อที่
       ปัจจุบัน โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 แปลง
       แปลงที่ 1  อยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ มีเนื้อที่ 40 ไร่ 112 ตารางวา  เป็นที่ตั้งอาคารเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียน  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร   
       แปลงที่ 2  เป็นที่ดินได้รับบริจาคจากคุณถนัด วรินทราเวช อยู่ที่ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ติดกับถนนพัทลุง-ตรัง ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 15 ไร่ 214 ตารางวา ใช้เป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือของโรงเรียนพัทลุง ค่ายลูกเสือนำชัย)
       แปลงที่ 3  เป็นที่ราชพัสดุซึ่งอนุญาตให้โรงเรียนพัทลุงใช้ประโยชน์ ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 10  กิโลเมตรจังหวัดพัทลุง เนื้อที่ 80 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 
 
 อักษรย่อ : " พ.ท. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Phatthalung School
 คติพจน์ของโรงเรียน : สุขา   สงฺฆสฺส   สามคฺคี (ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้)
 ปรัชญาของโรงเรียน : ศึกษาเด่น ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 สีประจำโรงเรียน : สี เขียว-เหลือง 
"เขียว"  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์  เจริญงอกงามของป่าและสวน อันเขียวขจี          
"เหลือง" หมายถึง ความรุ่งเรือง รอบรู้ เปรียบเหมือนรวงข้าวที่มีเมล็ดเต็ม มีสีเหลืองอร่าม 
 ธงประจำโรงเรียน : ธงเขียว-เหลือง
เป็นธงแถบสีเขียวบนแถบสีเหลือง มีตราโรงเรียนพัทลุงอยู่ตรงกลางธง
 อัตลักษณ์ : ศึกษาเด่น ประพฤติดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 เอกลักษณ์ : รักสถาบัน
 
 
 
 

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้