ติวสอบเข้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โคราช เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ติวสอบเข้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โคราช  เรียนพิเศษที่บ้าน

 ประวัติโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

พ.ศ.2442   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เริ่มขึ้นที่ “วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง)”  ในปี พ.ศ.2442  หลังจากมีพระบรมราชโองการใน “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"  ที่ทรงขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง  โดยอาศัยเรียนบนโรงธรรมของวัด  มีฐานะเป็นโรงเรียนหลวงของมณฑลนครราชสีมา  ต่อมาได้ย้ายจากโรงธรรมเข้าเรียนในโรงเรียนที่สร้างขึ้นในบริเวณวัด  ในวันอาทิตย์  แรม 14 ค่ำ  เดือน 4  ปีขาล  จัตวาศก  1264  ตรงกับวันที่ 6  เมษายน  พ.ศ.2445  (ร.ศ.121)  เรียกชื่อว่า     “โรงเรียนวัดกลาง”

พ.ศ.2447   วันที่ 1  พฤษภาคม  ได้กระทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการโดยมี  พระยากำแหงสงคราม สมุหเทศาภิบาล  เป็นประธานในพิธี  มีนักเรียน 110  คน  พระสมุห์จริง ป.  เป็นครูใหญ่  จัดการเรียนการสอนเพียงประโยคประถมศึกษา

พ.ศ.2456   ได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่  ณ  บริเวณศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศิริวิทยากร  (โรงเรียนรวมมิตรวิทยาในปัจจุบัน)  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนตัวอย่าง”  กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน 2456

พ.ศ.2457   โรงเรียนขยายการศึกษาจากระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับฝึกหัดครูมูล (ป.)  เพิ่มขึ้น  นับว่าเป็นการฝึกหัดครูแห่งแรกในส่วนภูมิภาค

พ.ศ.2458   มีพระราชบัญญัติการใช้นามสกุลครูและนักเรียนโรงเรียนตัวอย่าง  และครูทุกคนจึงมีนามสกุลตั้งแต่นั้นมา  ครูใหญ่ชื่อ  นายศุข  อาสนนันทน์

พ.ศ.2461   ในสมัย  ขุนอักษรเสรฐ  เป็นครูใหญ่  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา”  เปิดสอนถึงระดับชั้น ม.6

พ.ศ.2470   โรงเรียนได้จัดให้มีแตรวงลูกเสือขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดดุริยางค์ลูกเสือ  และวงโยธวาทิตของโรงเรียนในปัจจุบัน

พ.ศ.2471   โอนนักเรียนหญิงทั้งหมดจากโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมาไปอยู่รวมกับโรงเรียนประจำจังหวัด  ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสุทธจินดา (ปัจจุบันคือโรงเรียนสุรนารีวิทยา)  จึงเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย

พ.ศ.2476   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ  ได้มาตรวจโรงเรียน  มีนักเรียนกว่า 1,000 คน  เห็นควรให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7  และ 8 ขึ้น

พ.ศ.2477   ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย”    หลวงทรงวิทยาศาสตร์  เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2478   ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8  และได้เปิดสอนแผนกพาณิชยการเพิ่มขึ้น

พ.ศ.2481   ได้ยุบชั้นประถมศึกษาทั้งหมด  จึงกลายเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีแต่นักเรียนชายล้วน  เปิดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ยุบแผนกพาณิชยการ  และยุบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7  และ 8  ไปเปิดสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทเพียงแห่งเดียว

พ.ศ.2483   ได้ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิมไปอยู่ที่บ้านแสนสุข  ติดกับค่ายสุรนารี  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2483  และกระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2483    นายสำเนียง     ตีระวนิช  ป.ม. , อ.บ.  เป็นอาจารย์ใหญ่  เกิดคำขวัญ  “มานะ - วินัย”

พ.ศ.2484   ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย (ส.น.ร.)

พ.ศ.2489   เริ่มจัดการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์  และปี  พ.ศ.2490  เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา  แผนกอักษรศาสตร์  นับเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดแห่งแรกที่เปิดสอนทั้งสองแผนก  นายดำรง  มัธยมนันทน์  เป็นอาจารย์ใหญ่  

พ.ศ.2490   โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมวิสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเคราะห์  (Project  School)  ของโครงการพัฒนาการศึกษา  เรียกย่อๆ ว่า  ค.พ.ศ.  (General  Education  Development  Project  G.E.D.)

พ.ศ.2506   กรมวิสามัญศึกษาได้สั่งให้เปิดสอนเป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสม  (Comprehensive  School)  โดยเริ่มรับนักเรียนชั้น  ม.ศ.1  จำนวน  8  ห้องเรียน

พ.ศ.2510   โรงเรียนได้ย้ายจากสถานที่เดิม  ณ  บ้านแสนสุข  มาอยู่  ณ  ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่  1753  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  (เดิมคือตำบลบ้านใหม่)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  176  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา  ได้ย้ายมา  เมื่อวันที่           25  ธันวาคม  2510  นายคณิต  พุทธิรัตน์  เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2510   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมแบบประสม  แบบที่ 1  (คมส.1)  (Comprehensive  School)  โดยจัดหลักสูตรให้กว้างขวางเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจแตกต่างกันได้เลือกเรียนตามสาขาวิชาต่างๆ  ที่สนใจและถนัดในหลักสูตร  มีทั้งวิชาสามัญที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียน  และมีวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจของแต่ละคนทั้งด้านวิสามัญและวิชาชีพ

พ.ศ.2517   นายคณิต  พุทธิรัตน์  อาจารย์ใหญ่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชั้นพิเศษ  เปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่  ระดับ  5  เรียกว่า  “โรงเรียนผู้ใหญ่ราชสีมาวิทยาลัย”  ระหว่าง พ.ศ.2471-พ.ศ.2525  โรงเรียนเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย  จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “โรงเรียนประจำจังหวัดชาย”

พ.ศ.2526   เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นต้นมา  จึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย  นายมาโนช  ปานโต  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2531   วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย  รับถ้วยพระราชทานของ  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ซึ่งนับเป็นปีสุดท้ายของการประกวดที่กำหนดให้มีถ้วยพระราชทานประเภทเดียว  ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของเขตการศึกษา 11  นายสุชาติ   สุประกอบ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2532   วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก  ณ  เมืองเกอร์กาเด  ประเทศเนเธอร์แลนด์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทดิสเพลย์และมาร์ชชิ่ง  นายสุชาติ  สุประกอบ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2533   โรงเรียนได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น  ให้ไปร่วมแสดงวงโยธวาทิต  และศิลปะการแสดง

พ.ศ.2534   วงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก  ณ  เมืองเกอร์กาเด  ประเทศเนเธอร์แลนด์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทดิสเพลย์และมาร์ชชิ่ง นายชวลิต  ตัณฑเศรณีวัฒน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2535   เปิดโรงเรียนสาขารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นสหศึกษา

พ.ศ.2536   โรงเรียนแบ่งพื้นที่จำนวน  14  ไร่  ให้กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  จัดตั้งเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา  (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล)  เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  และบกพร่องทางการได้ยิน  ตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.3

พ.ศ.2537   โรงเรียนสาขาได้จัดตั้งเป็น  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2  และได้ย้ายไปทำการสอน  ณ  ที่แห่งใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2540

พ.ศ.2538   นายสุจินต์  แซ่ตั้ง  ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค     ณ  ประเทศแคนาดา  (ซึ่งนับว่าเป็นเหรียญเงินเหรียญแรกของประเทศไทยในสาขาวิชาคณิตศาสตร์)

พ.ศ.2540   โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  7  ชั้น  ชื่อว่า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบพระชนมพรรษา

พ.ศ.2542   โรงเรียนได้จัดงานฉลองครบรอบ  100 ปี  ของการก่อตั้งโรงเรียน

พ.ศ.2544   นายอุดม  พรมพันธ์ใจ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2545   จัดตั้งหอสมุด  IT  หลังคาคลุมทางเดินเท้า  ถมดิน  และปรับสนามกีฬาให้เป็นขนาดมาตรฐาน

พ.ศ.2546   พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนพิเศษ  รวมทั้งห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบพระชนมพรรษา

พ.ศ.2547   โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน

พ.ศ.2548   จัดให้มีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์  จำนวน  1  ห้องเรียน  พร้อมทั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์

พ.ศ.2549   จัดให้มีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  วิชาละ 1 ห้องเรียน  พร้อมทั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
• ปิดรับนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมเข้าสู่โรงเรียนชายล้วนในปีการศึกษา 2551
• ปรับพื้นที่หน้าอาคารศูนย์กีฬาให้เป็นสนามตะกร้อ  สนามเทนนิส  สนามบาสเก็ตบอล  ในระดับมาตรฐาน
• มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)  เมตตาบารมี  โดยคุณสรพงศ์  ชาตรี  จัดสร้างสวนหน้าโรงเรียน  มอบประธานปรางสุโขทัย  29  นิ้ว  1  องค์  รูปหล่อเหมือนสมเด็จโต  1  องค์  จัดสร้างห้องพุทธศาสน์  เปิดใช้ต้นปี พ.ศ.2550

พ.ศ.2550   โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในการกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวน  1  ห้องเรียน  (ทั่วประเทศมี 4 โรงเรียน  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ. เพียงแห่งเดียว)
• เข้าร่วมกิจกรรมซีเกมส์  ครั้งที่ 24  จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ  (วันที่ 6 – 15  ธันวาคม  2550)  
• จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  โดยการสนับสนุนของ  บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน)

พ.ศ. 2551   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER”  และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต  TO BE NUMBER ONE วันอังคารที่  15  กรกฏาคม  2551
• สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย  โดย พ.ต.อ.ไอศูรย์  สิงหนาท  นายกสมาคมและศิษย์เก่าจัดงานฉลอง 109 ปี  ราชสีมาวิทยาลัย
• เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (วมว)  รุ่นที่ 1  จำนวน  1 ห้องเรียน  30 คน

พ.ศ.2552   ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จมาทรงเปิดป้ายอาคารวิทยาศาสตร์  วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552
• เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (วมว)  รุ่นที่ 2  จำนวน  30 คน  

พ.ศ.2553   วันที่ 9 มกราคม 2553  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
• พัฒนาบุคลากร  วิชาการ  ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  พัฒนาอาคารสถานที่  สร้างบ้านคุณย่า  และสร้างอาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ.2553  สร้างสนามมวยผวนกาญจนกาศ

พ.ศ.2554   จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล  (World  Class  Standard School)  ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหารเอนกประสงค์  ปรับปรุงถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน หลังโรงเรียน  สร้างห้องน้ำเทพประคอง เปิดทำการสอนห้องเรียน Englis Program (EP)  เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ.2555   ได้รับบริจาคที่ดินจาก  ผู้อำนวยการคณิต  พุทธิรัตน์  และ นายประสิทธิ์  มาลาศรี  จำนวน  500 ตารางวา  มูลค่า  3,000,000 บาท

พ.ศ.2556   โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  เปิดใช้ หอประชุม-โรงอาหารอเนกประสงค์ 113 ปี  ภาคเรียนที่ 1/2556  เปิดธนาคารโรงเรียน  เปิดทำการสอนห้องเรียนพิเศษ   สสวท.  และ Cadet  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องคู่ขนาน  Gifted , School in School , คู่ขนาน สสวท. และ คู่ขนาน พวค. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ.2557   เปิดห้องเรียนพิเศษ "เพชรเมืองย่า"  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
• นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  (31 ตุลาคม 2557)  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ  พัฒนาวิชาการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2558   ปรับห้องเรียนคู่ขนาน  ห้องเรียนเพชรเมืองย่า  เป็นห้องเรียนปกติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้เป็นห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือพอใช้  จัดให้เรียนคละกัน  และเมื่อเรียนไปครบ 1 ปีการศึกษา  นักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้นหรือลดลงให้สับเปลี่ยนห้องเรียนได้

พ.ศ.2559   เพิ่มคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน  จำนวน 90 เครื่อง

 

 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน : มีอักษร " ร.ส. " อยู่ตรงกลาง และมีคำขวัญของโรงเรียน " มานะ วินัย " อยู่ด้านล่าง 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Ratchasima Witthayalai School

 อังกษรย่อ : " ร.ส. "

 คำขวัญ : มานะ - วินัย

 สีประจำโรงเรียน : แสด-ขาว

 เพลงโรงเรียน : มาร์ชราชสีมา

 

ราชสีมาวิทยาลัย "แสดขาวสัมพันธ์"(Facebook)
@saadkhao.sumpun  · โรงเรียน

 


 

  

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้