ติวสอบเข้าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ติวสอบเข้าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม เรียนพิเศษที่บ้าน
 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๒ ถนนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ (รัขสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕) ที่วัดศรีคูณเมือง (วัดศรีเทพประดิษฐารามในปัจจุบัน)  มีนายทอง อนงค์ไชย  เป็นครูใหญ่คนแรก หลังจากนั้นโรงเรียน ได้ย้ายไปหลายแห่ง พอสรุปได้ดังนี้
 
พ.ศ. ๒๔๕๒ ตั้งโรงเรียนที่วัดศรีคูณเมือง นายทอง อนงค์ไชย เป็นครูใหญ่
 
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้รับเงินงบประมาณให้สร้างโรงเรียนถาวรที่ข้างวัดโอกาสศรีบัวบาน (ตลาดสดในอดีต)  พระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภักดี เทศาภิบาลมณฑลอุดร  เป็นผู้มอบให้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด  พร้อมกับได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อ  โรงเรียนว่า “ปิยะมหาราชาลัย” ต่อมาพระยาตรังภูษาภิบาล สมุหเทศาภิบาล  มณฑลอุดร ให้ความเห็นชอบย้ายโรงเรียนจากข้างวัดโอกาสศรีบัวบาน ไปใช้ศาลากลาง หลังเก่า (โรงเรียนสุนทรวิจิตรในปัจจุบัน) เป็นสถานที่ตั้ง ของโรงเรียนใหม่ และยังใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม "ปิยะมหาราชาลัย” 
 
พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้ย้ายโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจุบัน (ด้านสนามฟุตบอล) ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย” มีนายเชวง ศิริรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่
 
พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๕ เกิดกรณีพิพาทสยาม-ฝรั่งเศส (วิกฤตการณ์ รศ.๑๑๒) ฝรั่งเศสนำเครื่องบินทิ้งระเบิดเมืองนครพนมพนมอย่างหนัก อาคารเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย”ถูกระเบิดชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้  หลังจากเหตุการคลี่คลายทางราชการจึงได้อนุมัติเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นทางทิศใต้ 
 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้มีการรวมโรงเรียนสตรีนครพนม  และโรงเรียนการช่างสตรีนครพนม เข้ากับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และใช้ชื่อว่าm“โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย” เปิดสอนแบบสหศึกษา มีนายไพโรจน์ ไชยแสง เป็นอาจารย์ใหญ่
 
พ.ศ. ๒๕๑๒ เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม  ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมแบบประสม  พุทธศักราช ๒๕๑๐

พ.ศ. ๒๕๑๘ นายแสงทอง  กมลรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระปิยมหาราช” เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาส ที่โรงเรียนที่ก่อตั้งครบ ๘๐ ปี มีนายวิรัช บำรุงสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาดีเด่น รางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๖ โดยมีนายสมปรารถน์ มณีพรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเลือกการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน Sister School ตามโครงการ Spirit of ASEAN  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาดีเด่น  รางวัลพระราชทาน  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาดีเด่น  รางวัลพระราชทาน  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา IQA AWARD ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปัจจุบัน นายบรรจง  ศรีประเสริฐ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 
 
 เครื่องหมายโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย : ลักษณะเป็นรูปมหามงกุฎครอบหมายเลข ๕  และตัวอักษร  ป.ย.
ความหมาย : 
มงกุฎ : เครื่องสวมพระเศียรองค์กษัตริย์ ประจงจัดไว้แทนองค์พระทรงศรี อยู่สูงสุดเพื่อเทิดทูนบุญบารมี ชุบชีวีเด็กไทยได้พากเพียร
เลขห้า : แทนจักรีวงศ์องค์ที่ห้า พระปิยมหาราชาองค์เหนือเศียร พระราชทานนามไว้ให้โรงเรียน เจิดนำเนียรเนาว์นานทุกกาลเอย
 อักษรย่อของโรงเรียน : " ป.ย. "
 สีประจำโรงเรียน : ชมพู-ฟ้า
สีชมพู : แทนองค์พระปิยะ พระราชทานนามล้นเกล้าสมศักดิ์ศรี เปรียบดวงใจให้ความรักความภักดี สามัคคีดวงจิตน้อมพร้อมรวมใจ
สีฟ้า : เปรียบความกว้างใหญ่สุดไพศาล แห่งท้องฟ้าเหลือประมาณกำหนดได้ เหมือนความรู้ที่แสนกว้างทางก้าวไกล นำชาติไทยรุ่งเรืองมั่นนิรันดร์เอย 
 วิสัยทัศน์ : สถานศึกษาแห่งปัญญา ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี สร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ปรัชญา : สุ จิ ปุ ลิ
สุ : ตั้งฟังอ่านพร้อม พากเพียร
จิ : นตนาคิดเร่งเรียน รอบรู้
ปุ : จฉาถามเรื่องเวียน วนจิต ตนนา
ลิ : ขิตบันทึกผู้ ปราชญ์แท้ทุกนาม
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : หมั่นเพียร เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู
หมั่นเพียร : มุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
เรียนดี : ทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานของโรงเรียน
มีวินัย : ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เป็นพลเมืองดีของสังคม
ใจกตัญญู : เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูและมีจิตสาธารณะ
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
 
 
 
 

  

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้