ติวสอบเข้าโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนผดุงปัญญา

ติวสอบเข้าโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๖   ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จังหวัดตาก  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ในชั้น ป.๑ ถึง ป.๓  เดิมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเมืองตาก ชื่อโรงเรียนวัดพร้าวตั้งอยู่หน้าวัดพร้าว ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีเนื้อที่ ๕ไร่  ๓ งาน  ๗๕ ตารางวา

พ.ศ.๒๓๗๑ : เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดตาก แผนกสตรี ชื่อ  “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตาก” สอนถึงชั้นมัธยมปีที่ ๕
พ.ศ.๒๔๗๕ : ขุนพิจิตรคุรุการ ศึกษาธิการ จังหวัดตาก เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนสตรีตากผดุงปัญญา” เพื่อให้สอดคล้องกับนามของข้าหลวงประจำจังหวัดตากสมัยนั้น คือ “ขุนผดุงภูมิพัฒน์”
พ.ศ.๒๔๘๔ : ได้ยุบชั้นประถมศึกษาทั้งหมด เปิดสอนแต่ชั้นมัธยมศึกษา
พ.ศ.๒๔๘๖ : เปิดรับนักเรียนอนุบาล
พ.ศ. ๒๔๙๗ : โรงเรียนอนุบาลตากได้แยกออกเป็นเอกเทศ
พ.ศ.  ๒๕๐๔ : ขออนุญาตซื้อที่ดินแห่งใหม่ (ที่อยู่ปัจจุบัน) จำนวน ๒๘ ไร่ ตารางวา  และเปิดทำการสอนชั้น ม.ศ. ๑ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๓ : ของบประมาณจากกรมฯ สร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๐๕ : ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๐๙ : เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ. ๔ แผนกศิลปะ  เป็นปีแรกและรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย
พ.ศ. ๒๔๑๐ : เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนผดุงปัญญาจังหวัดตาก”
พ.ศ. ๒๔๑๓ : ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท (ค.ม.ช.) รุ่นที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๑๕ : ได้ขยายเนื้อที่ออกไปในที่ดินของหลวง ซึ่งสงวนไว้ใช้ในราชการทหารอีกประมาณ ๓๐ รวม เนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนในปัจจุบันมี ๖๐ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา
พ.ศ. ๒๕๑๖ : ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๔๑๘  ครึ่งหลัง พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
พ.ศ.๒๕๑๘ : ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ๒) ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๔๑๘ ต่อเติมเต็มหลังอีก และเปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมปลาย
พ.ศ. ๒๕๒๐ : ได้รับงบประมาณสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ตามแบบของโครงการ คมภ.  อาคารพลศึกษา โรงอาหาร อาคารเกษตร อาคารเขียนแบบ-ไฟฟ้า บ้านพักภารโรง ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน ทำรั้วสังกะสี
พ.ศ. ๒๕๒๘ : ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุมขนาดใหญ่ แบบ ๐๐๕/๒๗
พ.ศ.   ๒๕๒๙ : ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๙ และได้รับโล่เกียรติยศ จากเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  ในการให้การสนับสนุนบริจาคโลหิตมาโดยสม่ำเสมอ
พ.ศ. ๒๕๓๐ : ได้รับโล่ยกย่องว่ามีนักเรียนประพฤติดี  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มากที่สุด ประจำปี ๒๕๓๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๑ : ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร ของกรมวิชาการเป็นหน่วยบริการแนะแนวจังหวัดของกรมวิชาการ เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพตาม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ กรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๒ : ได้รับมอบอาคารเอนกประสงค์ โครงการมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเป็นอาคารพยาบาลและสถานที่เรียนวิชาพื้นฐานสาธารณสุข   ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล  ห้องสมุดมีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ  จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๔ : ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ (ล)/๓๐ ทำพิธีเปิดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๖ : ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีม ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และที่โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา
พ.ศ. ๒๕๓๗ : ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ ๑ ของเขตการศึกษา ๗ ให้เป็นโรงเรียนที่มี  การจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๐ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นการ  ส่วนพระองค์  ทอดพระเนตรสถานที่ก่อสร้างเรือนพยาบาลท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร และพระราชทานเงินสมทบ
พ.ศ.๒๕๔๓ : ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๔๔ : รางวัลพระราชทาน “บัณณารสสมโภช” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๖ : รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศที่ประสบผลสำเร็จ  เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามโครงการ ”สานสายใยครูและศิษย์”  จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๘ : ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมโรงเรียนผดุงปัญญา เพื่อร่วมกิจกรรม  To  Be  Number  One  และทรงเปิดศูนย์  “เพื่อนใจวัยรุ่น”
พ.ศ.๒๕๔๘ : ได้รับโล่สถานศึกษาดีเด่น  “ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”  
จาก  ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พ.ศ.๒๕๔๘ : ได้รับเกียรติบัตร  สถานศึกษาจัดกิจกรรมดีเด่นเพื่อเสริมอาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๔๙ : ได้รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พ.ศ.๒๕๕๐ : ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๕๐ : ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดจัดนิทรรศการมีชีวิตตามคำสอน ๙ ข้อ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๐ ตามปฏิบัติการรวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติด  ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน   
พ.ศ.๒๕๕๐ : ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนผดุงปัญญา เป็นสถานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามปฏิบัติการรวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติดร่วมเทิดไท้องค์ราชัน
พ.ศ.๒๕๕๑ : ได้รับเกียรติบัตร  คัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดชมรม  To  Be  Number One  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๑  ในการประกวดชมรม  To  Be  Number  One     ในสถานศึกษา    
พ.ศ.๒๕๕๑ : ได้รับเกียรติบัตรโครงการ  To  Be  Number  One  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนผดุงปัญญา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ชมรม To  Be  Number  One    ในสถานศึกษา  ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  ประจำปี ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑ : ได้รับโล่  รางวัลยอดเยี่ยม ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑ : ได้รับโล่  โรงเรียนต้นแบบในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พ.ศ.๒๕๕๒ : ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะ  “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง”  ประจำปี  2552
พ.ศ.๒๕๕๒ : ได้รับเกียรติบัตร  คัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดชมรม  To  Be  Number One  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  2552  ในการประกวดชมรม  To  Be  Number  One   ในสถานศึกษา      
พ.ศ.๒๕๕๒ : ได้รับโล่ โครงการ  To  Be  Number  One  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทชมรม  To  Be  Number  One  ในสถานศึกษาดีเด่น  การประกวดผลงาน  To  Be  Number  One   ระดับประเทศ      
พ.ศ.๒๕๕๒ : ได้รับโล่เป็นองค์กรต้นแบบที่ร่วมโครงการ  “ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง” 
พ.ศ.๒๕๕๒ : ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๕๒ : ได้รับโล่  มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้าน “รั้วโรงเรียน”
พ.ศ.๒๕๕๓ : ได้รับเกียรติบัตร  คัดเลือกเป็นตัวแทน  การประกวดชมรม  To  Be  Number One  ระดับภาคเหนือ ประจำปี  ๒๕๕๓  ในการประกวดชมรม  To  Be  Number  One ในสถานศึกษา และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๓ : ได้รับโล่ องค์กรเยาวชนดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                  
“เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ผดุง”  ประจำปี ๒๕๕๓  จากท่านนายกรัฐมนตรี  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 
 
 สัญลักษณ์โรงเรียน : รูปโล่ หมายถึง เครื่องปกป้องอวิชา , กงล้อ หมายถึง การเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Phadungpanya School
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ขาว
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นทองกวาว
 ปรัชญา : ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้