ติวสอบเข้าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร เรียนตัวต่อตัว

ตราโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ติวสอบเข้าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร เรียนตัวต่อตัว 

 

 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2467 โดยพระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังสุสิงห์) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณหญิงพิพิธอำพลวิมลภักดี (สอาด อังสุสิงห์) ซึ่งถึงแก่กรรม โดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” เปิดรับนักเรียนทั้งชาย และหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยมีขุนพูลสมบัติเป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2475 กระทรวงศึกษาธิการ สั่งให้แยกโรงเรียนหญิงเป็นเอกเทศ นามใหม่ว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” และแต่งตั้งให้ นางผอบ วระธีระ เป็นครูใหญ่ รับเฉพาะนักเรียนหญิงล้วนในระดับมัธยมศึกษา ส่วนระดับประถมศึกษาเป็นสหศึกษา

พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ในปีนั้นมีการสอนถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พ.ศ. 2483 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการให้ยุบชั้นประถมศึกษา คงเหลือแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จึงไม่มีนักเรียนชายเรียนร่วมด้วยเป็นต้นมา และใช้ชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา”

พ.ศ. 2498 นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา”

ปีการศึกษา 2504 นักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เดิมแคบไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ตามความต้องการของประชาชน จีงได้จัดหาสถานที่ใหม่ โดยจังหวัดให้ที่ที่เป็นบริเวณสนามบินเก่า ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุมีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา

ปีการศึกษา 2509 ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.ศ.2) มาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบันเป็นรุ่นแรก

ปีการศึกษา 2510 ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนใน ปัจจุบัน มีห้องเรียนทั้งหมด 10 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 417 คน ครูจำนวน 20 คน เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ม.ศ.1-3)

ปีการศึกษา 2516 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) โดยได้รับนักเรียนชายและหญิงเรียนรวมกันเป็นสหศึกษา ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยังเป็นหญิงล้วน

ปีการศึกษา 2517 เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” เป็น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื่อความเหมาะสม เพราะรับนักเรียนชายเข้ามาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2521 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 8 ห้องเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และในขณะเดียวกันเปิดสอนชั้นม.ศ.1-ม.ศ.5

พ.ศ. 2524 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 จำนวน 5 ห้องเรียน

พ.ศ. 2540 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชายเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) เป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับการอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอน  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้เปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 30 คน

พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้เปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 30 คน

พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้เปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา (ภาษาจีนและญี่ปุ่น) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน

พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดสอน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีละ 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 30 คน

พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้เปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีละ 2 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน ห้องเรียนทวิศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน และเปิดสอน โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษาจีน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน และ โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา ญี่ปุ่น ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 36 คน

พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้เปิด โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา ญี่ปุ่น ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 36 คน และห้องเรียนความสามารถพิเศษ (ดนตรี/กีฬา) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน 40 คน แ

ปัจจุบัน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มีจำนวนห้องเรียน 66 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12/12/12 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 10/10/10  มีนักเรียนจำนวน 2,540 คน

ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 6 ห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จำนวน 6 ห้องเรียน  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS)  จำนวน 6 ห้องเรียน  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 3 ห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จำนวน 3 ห้องเรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา (ภาษาจีน ญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี) จำนวน 6 ห้องเรียน

 

 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : รูป คบเพลิงมีรัศมีแผ่โดยรอบ โดยมีอักษร ส.อ. ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อโรงเรียนอยู่ในวงกลมใต้รัศมีเปลวเพลิงและคติพจน์และ ชื่อของโรงเรียนประกอบ

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Saard Paderm Wittaya School

 อักษรย่อโรงเรียน : " ส.อ. " 

 สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ชมพู

 คติพจน์ประจำโรงเรียน : ธมฺมญฺ จเร สุจริตํ  (พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยสุจริต)

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า

 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธวิสุทธิพร

 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา(Facebook)
@saardschool  · โรงเรียนมัธยม

 


 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้