ติวสอบเข้าโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร เรียนพิเศษตัวต่อตัว

ตราโรงเรียนศรียาภัย

ติวสอบเข้าโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร เรียนพิเศษตัวต่อตัว 

 

 โรงเรียนศรียาภัยเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 149 ถนนพิศิษฐพยาบาล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เริ่มเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลานานถึง 117 ปี ด้วยฐานะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จึงได้รับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด ทั้งนี้ จากนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ตามปรัชญาของโรงเรียน “วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน” ทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงและออกไปประกอบอาชีพมีฐานะมั่นคง และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้นเสมอ โดยยึดนโยบายของหน่วยเหนือเป็นหลักในการดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา โรงเรียนศรียาภัยได้จัด การเรียนการสอนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียนศรียาภัย เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น14/13/14 และ          ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 14/14/12 รวม 81 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด ….. คน ครู …. คน ลูกจ้างประจำ 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว …. คน ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนมีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง หอประชุม 2 หลัง โรงฝึกงาน4 หลัง และอาคารชั่วคราว 1 หลัง

พ.ศ. 2440

ร.ศ.116 มีโรงเรียนอยู่ในวัดสุบรรณนิมิตร เมืองชุมพร เด็ก ๆ ได้อาศัยกุฏิพระและโคนต้นจันทร์เป็นที่เล่าเรียนหนังสือ ต่อมาได้อาศัยโรงทิมซึ่งสร้างขึ้นใช้ในการบำเพ็ญกุศลศพพระยาเพชรกำแหงสงคราม (ยัง) เจ้าเมืองชุมพร พระครูจุฬามุนี (ฤกษ์) เจ้าอาวาสรู้สึกสมเพชพวกเด็กนักเรียนเป็นอันมาก จึงสร้างโรงเรียนให้หลังหนึ่ง ทางการเรียกชื่อว่าโรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตร ปีนั้นเมืองชุมพร ยกฐานะเป็นมณฑลชุมพร และมีคำสั่งให้ โรงเรียนวัดสุบรรณมิตรเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลชุมพรด้วย โรงเรียนนี้ ได้สืบทอดต่อลงมาจนเป็นโรงเรียนศรียาภัยในเวลาปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2527) ประวัติตอนนี้พระครูวาทีธรรมรส (คล้อย เทพมณฑา) เป็นผู้เล่าแก่ นายคล่อง บุญเอี่ยม ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนศรียาภัย ระหว่าง พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2508

จากสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนที่ยังเหลืออยู่มีหลักฐานเป็นเอกสารชัดเจนย้อนไปได้เพียง พ.ศ. 2456 ปรากฏว่า นอกจากโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลชุมพรแล้ว ยังมีโรงเรียนอื่น ๆ อีก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดราชคฤห์ดาวคะนอง โรงเรียนหาดทรายแก้ว โรงเรียนหาดทรายทอง และโรงเรียนกงกตเวทีราช

 พ.ศ. 2456

โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร) จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 2-3 และมัธยมปีที่ 1-3 มีนักเรียนทั้งหมด 60 คน ส่วนที่วัดราชคฤห์ดาวคะนอง (วัดท่าตะเภาเหนือ) เปิดสอนประถมปีที่ 1 จบประถมปีที่ 1 แล้วมาต่อ ป.2 ที่วัดสุบรรณนิมิตร สองโรงเรียนนี้จึงเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนศรียาภัย

ต่อมาปีใดไม่ทราบแน่ ทางราชการย้ายชั้นประถม 2-3 ไปไว้ที่โรงเรียนราชคฤห์ฯ ทั้งหมด โรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตรให้สอนแต่เฉพาะมัธยมปีที่ 1-3 ระหว่างนี้มณฑลชุมพรถูกยุบไปขึ้นมณฑลสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2460

คุณชื่น ศรียาภัย บุตรีพระยาวจีสัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย) ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นหลังหนึ่งในบริเวณวัดราชคฤห์ฯ (ท่าตะเภาเหนือ) โดยเจตนาจะยกให้กระทรวงธรรมการใช้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา

พ.ศ. 2461

โรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับโรงเรียนประจำจังหวัดได้ขยายการเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีนักเรียนเพียง 6 คน

ครั้นถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2461 ทางกระทรวงสั่งย้ายนักเรียนระดับมัธยม 1 – 4 จากโรงเรียน             วัดสุบรรณนิมิตรไปเรียนที่อาคารเรียนที่คุณชื่น ศรียาภัย สร้างให้ที่วัดท่าตะเภาเหนือ อาคารหลังนี้เป็นเรือนไม้     ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง พื้นและฝาเป็นไม้มีห้องเรียน 5 ห้อง และมีมุขกลางอีกหนึ่งห้อง เป็นที่ทำงานของครูใหญ่ ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด 5,800 บาท มีนักเรียนตั้งแต่ประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 4 รวม        101 คน ครู 6 คน ต่อมาได้ตัดชั้นประถมทั้งหมดไปเรียนที่โรงเรียนอื่น ๆ โรงเรียนวัดสุบรรณนิมิตรจึงกลายเป็นโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาที่คุณชื่น ศรียาภัย สร้างอาคารให้นี้กระทรวง ธรรมการ ตั้งชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร (ศรียาภัย)

พ.ศ. 2465

มณฑลสุราษฎร์ธานีมีหนังสือสั่งการมาให้โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร (ศรียาภัย) เปิดสอนถึงชั้นมัธยมตอนกลาง คือ ม.5-6 ในครั้งนั้นชั้นมัธยมมี 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมตอนต้น (ม.1-4) มัธยมตอนกลาง (ม.5-6) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) ปี พ.ศ. 2465 นี้ นักเรียน ม.4 เข้าสอบไล่ 4 คน สอบไล่ได้ทั้งหมดนักเรียนสมัครใจเรียน ม.5 ต่อเพียง 3 คน

พ.ศ. 2466

นักเรียน ชั้น ม.5 จำนวน 3 คน สอบไล่ได้ 2 คน ค้นหลักฐานไม่ได้ว่านักเรียน ม.5 ทั้ง 2 คนนี้ จะเรียน ม.6 ต่อหรือไม่

พ.ศ. 2468

นักเรียน ชั้น ม.4-5-6 เรียนรวมในห้องเดียวกัน นางสงวน สดากร เป็นครูประจำชั้น ต่อมาจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน ม.1 ถึง ม.6 เพิ่มขึ้นทุกปี

พ.ศ. 2478

นักเรียนเพิ่มมากขึ้น ม.1 และ ม.2 ต้องแยกเป็นชั้นละ 2 ห้อง คือ ม.1 ก. ม.1 ข. และ ก. ม.2 ข. ชั้นนอกจากนั้นมีชั้นละห้อง อาคารเรียนของคุณชื่นมีเพียง 3 ห้อง ต้องแยก ม.1-2 ไปเรียนที่โรงธรรมบ้าง ศาลาบ้าง ใต้ถุนกุฏิพระบ้าง มีเรือนไม้อยู่ทางสุดเขตวัดด้านทิศใต้ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 เรือนหลังนี้เรียกกันว่า ศาลาดับจิต เดิมอาจจะเป็นที่เก็บศพของวัดก็ได้ การเรียนในสมัยนี้มุ่งเรียนแต่วิชาหนังสืออย่างเดียวมีวิชาเลขคณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จรรยา คัดลายมือ เขียนตามคำบอก วาดเขียน จักสาน และพลศึกษาไม่มีอุปกรณ์การสอนเลย โรงเรียนมีฟุตบอลลูกเดียวเป็นอุปกรณ์การสอนพลศึกษา

พ.ศ. 2479

มีอุปกรณ์การสอนพลศึกษาเพิ่มขึ้นบ้าง ได้แก่ ราวคู่ 1 ที่ ราวเดี่ยว 1 ที่ และห่วง 1 ที่พระสาร- สาสน์ประพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการมาตรวจโรงเรียน เห็นว่า มีชั้นเรียน ม.1-6 ชั้น ม.1-2 มีชั้นละ2 ห้อง บนตัวอาคารเรียนมีห้องเรียนจริง ๆ 3 ห้อง จึงสั่งการให้ นายประสงค์ รังสิวัฒน์ ธรรมการจังหวัดจัดหาที่ดินสร้างโรงเรียน น.ท.หลวงสุนาวินวิวัฒน์ ข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพร อนุญาตให้ใช้ที่ของกระทรวง มหาดไทยแปลงหนึ่งเป็นสวนผักอยู่ใกล้สนามบิน สนามบินก็คือ บริเวณที่เป็นโรงพยาบาลชุมพร, โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา, สถานีตรวจอากาศและสนามกีฬาจังหวัดในปัจจุบัน (พ.ศ.2527) สวนผักที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรก็คือที่ซึ่งเป็นโรงเรียนศรียาภัยเวลานี้ (พ.ศ.2527)

กระทรวงธรรมการจัดสรรงบประมาณมาให้ 5,600 บาท สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น กว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร ตอหม้อคอนกรีต เสาไม้ พื้นและฝาไม้ หลังคามุงกระเบื้องมีห้องเรียน 6 ห้อง ห้องทำงานครูและเก็บพัสดุขนาดเล็ก อีก 4 ห้อง เป็นอาคารครึ่งหลังยังไม่เต็มรูปมีมุขอยู่ทางด้านทิศตะวันตก

พ.ศ.2480

วันที่ 17 พฤษภาคม 2480 ย้ายนักเรียน ม.1-3 จำนวน 6 ห้อง มาเรียนที่อาคารใหม่ชั้น ม.4-6 ยังเรียนอยู่ที่อาคารเรียนเดิมในวัดท่าตะเภาเหนือ (2501-วัดชุมพรรังสรรค์) ปีนี้ยังใช้ชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร (ศรียาภัย) อยู่อย่างเดิม

 พ.ศ. 2481

กระทรวงธรรมการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร

 พ.ศ. 2483

เนื่องจากนักเรียนแยกกันเรียนอยู่ 2 แห่ง ไม่สะดวกแก่การปกครองและการบริหารงาน จังหวัดจึงขอเงินงบประมาณได้มาอีก 5,800 บาท ก่อสร้างอาคารที่สร้างไว้เมื่อปี 2480 ต่อไปทางตะวันออกอีกเท่าตัว ออกมุขเช่นเดียวกับด้านตะวันตก เป็นอาคารเต็มรูปมีห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้องเรียน ห้องขนาดเล็กเป็นห้องครูใหญ่ ห้องพักครู ห้องพยาบาล และห้องพัสดุทั้งหมด 8 ห้อง โรงเรียนช่างไม้ชุมพร รับเหมาก่อสร้าง แต่สร้างไม่เสร็จเพราะเงินไม่พอ ต้องขอเงินมาเพิ่มอีก 3,200 บาท จึงแล้วเสร็จ รวมเงินค่าอาคารเรียนหลังนี้ทั้งสิ้น 9,000 บาท

พ.ศ. 2484

วันที่ 1 มกราคม 2484 อาคารเรียนที่ต่อเติมแล้วเสร็จ จึงย้ายนักเรียนชั้น ม.4-6 มาเรียน ณ ที่โรงเรียนใหม่ทั้งหมด อาคารศรียาภัยเดิมยกให้แก่วัดท่าตะเภาเหนือ และมีผู้ขอเช่าทำโรงเรียนราษฎร์ ช่วงนี้   ยังใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร คำว่าศรียาภัยขาดตอนไปช่วงหนึ่ง วันที่ 8 ธันวาคม 2484 ทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเพื่อผ่านประเทศไทยไปรบอังกฤษในพม่าและมลายู ยกพลขึ้นบกที่บ้านคอสนตำบล ท่ายาง เวลาหลังเที่ยงคืนติดโคลนอยู่จนสว่าง จึงเคลื่อนเข้ามาถึงถนนชุมพร-ปากน้ำ ในตำบลท่ายาง เกิดรบกับกำลังของฝ่ายไทยในวัดท่ายางเหนือและที่สะพานท่านางสังข์ เฉพาะที่สะพานท่านางสังข์นี้ นักเรียนชั้นมัธยม 4-6 ของโรงเรียนศรียาภัย ซึ่งเป็นยุวชนทหารหน่วยที่ 52 จำนวน 20 คนเศษ ได้เข้ารบยันทหารญี่ปุ่นไว้ได้ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง เป็นวีรกรรมที่นักเรียนรุ่นหนึ่งได้กระทำไว้เป็นเกียรติ และชื่อเสียงทั้งของโรงเรียนและของชาติ

พ.ศ. 2494

ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมพร “ศรียาภัย” ให้คงคำศรียาภัยไว้เป็นเกียรติแก่คุณชื่น ศรียาภัย ต่อไป

 พ.ศ. 2495

ได้รับงบประมาณอีก 100,000 บาท สร้างเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงขนาด 3 ห้องเรียนต่อไปทางด้านตะวันออก เปิดใช้การเมื่อ 1 พฤษภาคม 2496

พ.ศ. 2500

ได้รับงบประมาณอีก 50,000 บาท ลาดพื้นซีเมนต์ชั้นล่าง กั้นห้องเรียนได้อีก 3 ห้อง มีเงิน เหลืออยู่ จึงสร้างห้องเรียนต่อเชื่อมกับอาคารหลังใหญ่ได้อีก 2 ห้อง

 พ.ศ. 2502

ใช้เงินบำรุงการศึกษาและเงินบริจาคของผู้ปกครองต่อเรือนไม้จากอาคารใหญ่ไปทางด้าน         ทิศตะวันตกอีกหลังหนึ่ง ได้ห้องเรียนธรรมดา 4 ห้อง ชั้นล่างเป็นห้องพลศึกษาและห้องวิทยาศาสตร์

 พ.ศ. 2503

เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเป็นโรงเรียนศรียาภัย และใช้ชื่อนี้มาจนถึงเวลาปัจจุบัน(7 ต.ค. 2527)

พ.ศ. 2512

ได้งบประมาณ 2,000,000 บาท สร้างตึก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน สร้างเสร็จใช้เรียนได้ในปี 2513

พ.ศ. 2517

ได้งบประมาณ 70,000 บาท สร้างโรงฝึกงานเกษตรชั้นเดียว 1 หลัง

 พ.ศ. 2518

กรมสามัญศึกษาคัดเลือกโรงเรียนศรียาภัยเข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ.1 รุ่น 2) ได้งบประมาณทั้งสิ้น 13,179,000 บาท สร้างตึก 4 ชั้น ใต้ถุนสูงขนาด 18 ห้อง 1 หลัง ตึก 4 ชั้น ขนาด 24 ห้อง 1 หลัง โรงฝึกงานโลหะชั้นเดียว 1 หลัง โรงฝึกงานช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า 2 ชั้น 1 หลัง และอุปกรณ์การสอนวิชาชีพ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และห้องสมุดอีก 1,193,822 บาท เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2519 เสร็จใช้เรียนได้ในปี พ.ศ. 2520

พ.ศ. 2519

คุณหญิงอำนวย จุละจาริตต์ ได้บริจาคที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 794/10 ตารางวา ตั้งอยู่ในตำบล
บางหมากริมถนนชุมพร-ปากน้ำ ห่างตัวเมือง 2 กม. เศษ ใช้สร้างบ้านพักครู (ที่แปลงนี้ราคาซื้อขายขณะนั้น 500,000 บาท)

พ.ศ. 2523

โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 7 ห้องเรียน เงิน 329,000 บาท แต่             ผู้ประกวดราคาได้ 300,000 บาท

พ.ศ. 2524

รื้อถอนอาคารเรียนเก่าที่เป็นเรือนไม้ทั้งหมด ประมูลขายได้ราคา 111,001 บาท รื้อเสร็จเรียบร้อยเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2525

พ.ศ. 2525

ได้รับงบประมาณประเภทเงินเหลือจ่าย 284,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียนริมตึก 424 ช่วงนี้มีห้องเรียน 61 ห้องเรียน นักเรียนประมาณ 2,700 คน ครู 152 คน

 พ.ศ. 2527

ได้งบประมาณ 2,200,000 บาท สร้างหอประชุมขนาดใหญ่ 1 หลัง ประกวดราคาได้ 1,995,000 บาท ปีนี้ลดห้องเรียนลงเหลือ 60 ห้อง คือ ม.1-6 ชั้นละ10 ห้อง นักเรียนประมาณ 2,700 คน

พ.ศ. 2530

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล (418 ล. เดิม) 1 หลัง เป็นเงิน 5,500,000 บาท แต่ประกวดราคาได้ 4,820,000 บาท สร้างตั้งแต่ 14 กันยายน 2530 จะแล้วเสร็จ 8 กันยายน 2531 ตามสัญญา

พ.ศ. 2533

ได้รับงบประมาณงบกลางเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างใหม่ (สร้างบ้านพักครู 3 หลัง) รวม 17 รายการ 3,138,000 บาท เนื่องจากประสบวาตภัย แล้วเสร็จเมื่อ 30 ตุลาคม 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม-โรงอาหารแบบ 101 ล/27 จำนวน 1 หลัง เงิน 5,713,000 บาท สร้างตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2533   แล้วเสร็จ 5 สิงหาคม 2534 เสร็จก่อนสัญญา

ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 จำนวน 1 หลัง 156,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อ 14 ธันวาคม 2533

ได้เงินงบกลาง เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างงานในชนบท กองทุนพัฒนาชนบท และโครงการพัฒนาจังหวัด ตามข้อเสนอของ ส.ส. ส่วนภูมิภาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา และเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เป็นเงิน 341,200 บาท แต่สอบราคาได้ 328,500 บาท

พ.ศ. 2535

ได้รับงบประมาณก่อสร้างที่พักนักเรียน พร้อมห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ 108 จำนวน 2 หลัง 240,000 บาท

พ.ศ. 2536

ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 จำนวน 1 หลัง เงิน 157,143 บาท สร้างตั้งแต่ 22 กันยายน 2536 แล้วเสร็จ 30 พฤศจิกายน 2536

ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำ แบบ 18/12 พร้อมเดินท่อ จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 448,000 บาท สร้างตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2536 แล้วเสร็จ 10 มกราคม 2537

ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น 1 หลัง เงิน 12,500,000 บาท เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2536 แล้วเสร็จภายใน 420 วัน

 พ.ศ. 2537

ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 จำนวน 1 หลัง เงิน 180,000 บาท

 พ.ศ. 2538

ได้รับงบพัฒนาจังหวัด สนับสนุนโดย ส.ส.ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 441,000 บาท จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลในการปรับปรุงวงโยธวาทิต จำนวน 823,920 บาท

พ.ศ. 2539

ใช้เงินบริจาคและเงิน บ.กศ. ประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท ต่อเติมอาคารแบบพิเศษเป็นที่จำหน่ายอาหาร

 

 ตราประจำโรงเรียน
เป็นลายกระจังรูปดอกบัว ตรงกลางเป็นวงกลมซ้อนอยู่ 2 วง
วงในเป็นอักษรประดิษฐ์ ชื่อย่อของโรงเรียน คือ ศ.ภ.
วงนอก เป็นคติพจน์ของโรงเรียน ด้านบนเขียนเป็นภาษาบาลีว่า
นสิยา โลกวฑฺฒโน ด้านล่างเป็นคำแปลว่า อย่าพึงเป็นคนรกโลก

 อักษรย่อ : " ศ.ภ. "

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Sriyapai school

 สีประจำโรงเรียน : เหลือง-แดง
สีเหลือง หมายถึง ธรรมะ
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
สีเหลืองแดง หมายถึง สีสัญลักษณ์ของผู้กล้าหาญที่มีคุณธรรม

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง

 คติพจน์ : นิสิยา โลกวฑฺฒโน อย่าพึงเป็นคนรกโลก

 ปรัชญาของโรงเรียน : วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน

 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธรัตนปัญญา

 สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำโรงเรียน : อนุสาวรีย์คุณย่าชื่น ศรียาภัย

 

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร(Facebook)
@sriyapaischool  · โรงเรียนมัธยม

  

 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้