ติวสอบเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เรียนพิเศษ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ติวสอบเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 
 ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เดิมชื่อว่า โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 ตามหนังสือกรมสามัญศึกษาที่ ศธ 0806/23391  ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2527 ให้เป็นโรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน ในปีแรกที่ก่อสร้างมีนักเรียน  172 คน ครู 6 คน ครูช่วยราชการ 10 คน นักการภารโรง 2คน   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายล้วน วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มารักษาการ ตำแหน่งครูใหญ่
ต่อมากรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายพล บุญอยู่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง ปี พ.ศ.2534 จากนั้นก็มีผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งตามลำดับคือ นายประดิษฐ์ สำราญพัฒน์ นางสมลักษณ์ ภูคำแสน นายทำนอง รังสีปัญญา นายปัญญา ปะเสระกัง นายทองพูล สังแก้ว นายบัญฑูรย์  ชุมแวงวาปี นายเกษม สมภักดี ว่าที่ ร.ต. พิจิตร ราชบุตร  นายจงจิต  ดวงสนาม และปัจจุบัน นายพีระพงษ์  วิริยสถิตกุล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
         ที่ตั้งโรงเรียน ตั้งอยู่ที่สาธารณะของหมู่บ้านตูม มีเนื้อที่ 43 ไร่ โดยแบ่งที่ดินจากวัดป่ามิ่งเมือง ที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่ที่ ี่สาธารณะของหมู่บ้านตูม มีเนื้อที่ 43 ไร่ โดยแบ่งที่ดินจากวัดป่ามิ่งเมืองห่างจากหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติขอนแก่น ไปทางทิศใต้ประมาณ 800 เมตร ชาวบ้านและผู้มีอุปการคุณที่มีส่วนก่อตั้งโรงเรียน คือ นายทองมา แก้วคง ผู้ใหญ่บ้านดอนบม นายคำมาย นามศรีลี นายเช้า เมือครุฑ นายสุภาพ วรธิพรมมา นายเพียร ชาทา นายสนธิ์ จันทะบุตร นายกำจร อุ่นโสดา นายบัวพัน นามศรีลี ชาวบ้านตูมชาวบ้านดอนบมและหมู่บ้านใกล้เคียงได้บริจาคทั้งกำลังทรัพย์และแรงกายก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและห้องพักครูขึ้น ปัจจุบัน มีห้องเรียน 6 ห้องเรียน ครู 11 พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักเรียน 192  คน นักการภารโรง 3 คน  และ ธุรการ
 
-จากมิ่งเมืองขอนแก่นสู่เทพศิรินทร์ ขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือโรงเรียนที่ต้องการ พัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพเท่าเทียมหรือใกล้เคียงโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โดยสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โครงการให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีความเจริญก้าวหน้า ช่วยลดสภาพการย้ายถิ่นฐานโดยเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ช่วยรองรับนักเรียนให้พื้นที่มากขึ้น ฯพณฯ ดร.อดิศร เพียงเกษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์และเป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิดมีความปรารถนาจะให้เยาวชนในจังหวัดขอนแก่นมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ฝึกสอนเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี ดุจเดียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ได้ทำจนสำเร็จมาแล้ว จนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548ท่านได้ประกาศในพิธีเปิดงานแสดงมหกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ สู่อาณาจักรแห่งความคิด (Khon Kaen Excellence Fair 2005)ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าจะสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่นให้เป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์ หลังจากนั้น จึงเสนอแนะให้โรงเรียนทำการสำรวจความคิดเห็นนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน ศิกษ์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อเห็นพ้องต้องกัน จึงเสนอขอเป็นโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้อนุมัติรับโรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่นเป็นโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น” และได้นำเสนอ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไปตามลำดับ  จนเมื่อวันที่ 24มกราคม พ.ศ.2549  กระทรวงศึกษาธิการโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามประกาศเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น เป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
 
 
 สัญลักษณ์โรงเรียน :  ดวงอาทิตย์ทอแสง หมายถึง ภาณุรังสี (แสงตะวัน) อันเป็นพระนามของพระราชปิตุลาฯ ซึ่งมีส่วนในการกำเนิดตึกแม้น
-อักษร “ม” หมายถึง “แม้น” นามของหม่อมในสมเด็จพระราชปิตุลาฯ ได้อุทิศแก่หม่อมแม้น
-ช่อดอกรำเพย หมายถึง พระนามของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (พระองค์เจ้า
รำเพยภมราภิรมย์) สมเด็จพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 อักษรย่อ : "ท.ศ.ข."
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Debsirin Khonkaen School 
 สีประจำโรงเรียน : เขียว-เหลือง
-สีเขียว เป็นสีประจำวันพฤหัสบดีตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) ซึ่งเป็นวันประสูตรของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 4 และเป็นสีของใบรำเพย
-สีเหลือง เป็นสีประจำวันจันทร์ตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) และเป็นสีของดอกรำเพย
 คติพจน์ : น สิยา โลกวฑฺฒโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกรำเพย
 
 
  
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
@dskk.ac.th  · โรงเรียน
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้