ติวสอบเข้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เรียนพิเศษ

ติวสอบเข้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เรียนพิเศษ

ติวสอบเข้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 
 ประวัติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อักษรย่อ นมร.ส.ก.ป. เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150 ซึ่ง นายสมหมาย แก้วสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิคตอเรียปาร์คจำกัด มอบโฉนดที่ดินจำนวน 20 ไร่ ให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้น นายโกวิทย์ วรพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา รับมอบโฉนดที่ดินแล้วได้หารือกับ นายสุทธิ เพ็งปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในขณะนั้นและนายสมหมาย แก้วสวัสดิ์ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการ แล้วตกลงให้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ทัน ปีการศึกษา 2535 อันเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา นายสุทธิ เพ็งปาน จึงได้มอบหมายให้ นายผจง อุบลเลิศ เป็นผู้ประสานงานเตรียมการในการรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งต่อมา เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวง- ศึกษาธิการ จึงประกาศตั้งโรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นแรกซึ่งมี นายผจง อุบลเลิศ เป็นผู้บริหารคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นจุดสกัดมิให้นักเรียนในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าไปเรียนในกรุงเทพมหานครส่วนในในปีการศึกษา 2535 ได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้องเรียน จำนวน 342 คน เป็นนักเรียนชาย 184 คน นักเรียนหญิง 158 คน มีครูประจำการ 7 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน และนักการ ภารโรง 2 คน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อันดับที่ 4 จากทั้งหมด 11 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
4. โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
7.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
8. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัติ นครสวรรค์
10.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
11.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับพระราชทานพระราชานุญาติ ให้ใช้ชื่อนำหน้าโรงเรียน “นวมินทราชินูทิศ” ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โรงเรียนใช้ชื่อพระราชทานนำหน้าว่า “นวมินทราชินูทิศ” มีทั้งหมด 9 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
5. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
6. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
7. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
8. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทธปราการ
9. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องและยอมรับของประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ด้วยความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนนับตั้งแต่ นายผจง อุบลเลิศ นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป นายมงคล อนุรักษ์ นายกุศล กลแกม นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ นางสาวประทุม จิวัธยากูล นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ นายวีระพงษ์ คล้อยดี นายสาทร สมบุญ  และผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ นายสมชาย  ฟักทอง  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้มีอุปการคุณ
 
 
 สัญลักษณ์โรงเรียน :  ตราพระราชทานประจำโรงเรียนถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันมีเกียรติยิ่งเพราะเป็นตราที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  7  มีลักษณะดังนี้เป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัด  ดินสอ  ปากกา  คั่นอยู่หน้าปกหนังสือมีรูปจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวยอดและอักษรย่อ  จ.ป.ร.  ด้านขวาของหนังสือมีช่อกุหลาบประกอบด้วยดอกตูมและดอกบาน4  ดอก  มุมซ้ายด้านล่างของหนังสือ  มีริบบิ้นผูกช่อกุหลาบ  มีตัวหนังสือย่อว่า  “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ” โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยก็จะใช้ตรานี้เป็นตราประจำโรงเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
 อักษรย่อ : "นมร.ส.ก.ป."
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Nawamintharachinutis Suankularbwittayalai Pathumthani  
 สีประจำโรงเรียน : ชมพู-ฟ้า
สีชมพู เป็นสีประจำพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีฟ้า เป็นสีประจำพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 คติพจน์ : สุวิชาโน ภวํโหติ แปลว่า  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
 อัตลักษณ์ :  บุคลิกดี มีวินัย
 เอกลักษณ์ : ความรู้ คู่กิจกรรม
 
  
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้