ติวสอบเข้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เรียนพิเศษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ติวสอบเข้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
“เบ็ญจะมะมหาราช”  ชื่อที่ไม่เหมือนใคร และต่างจากโรงเรียนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย “เบญจ” ทั้งหลาย เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ต่อท้ายด้วย “มหาราช”  และใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามที่กรมวิชาการกำหนดว่า Benchama Maharat School

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ตั้งขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5  เมื่อ พ.ศ. 2440  ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร  ใช้ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนอุบลวิทยาคม” เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับนักเรียนทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ชาย โดยได้รับพระราชทานทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จำนวน 10 ชั่ง เป็นทุนใช้จ่ายในการเรียนการสอน

พ.ศ. 2458  โรงเรียนย้ายมาทำการที่อาคารเรียนหลังใหม่ มุมทุ่งศรีเมือง ด้านทิศตะวันออก (บริเวณโรงเรียนอนุบาลปัจจุบัน) เรียกอาคารใหม่ว่า “ตึกเหลือง” ประกอบพิธีเปิดวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2458 โดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ  กรมหลวงพิษณุโลก ประชานาถ  และได้ประทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช” เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้โอนนักเรียนคฤหัสถ์จากโรงเรียนอุบลวิทยาคม มาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนจึงถือวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันสถาปนาโรงเรียน”

พ.ศ. 2462-2474 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ทำให้มีนักเรียนมากขึ้น จึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 ในบริเวณทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน เป็นอาคารไม้สองชั้น 20 ห้องเรียน  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2478 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

พ.ศ. 2489  เปิดสอนในระดับเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2503  เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2503
พ.ศ. 2513  เข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม แบบที่ 1 รุ่นที่ 4
พ.ศ. 2516  ย้ายจากหลังศาลากลางจังหวัดไปอยู่ตำบลท่าวังหิน  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข 1176  ในเนื้อที่ 150 ไร่ 15.9 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในนาม “โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช” ตามเดิม

พ.ศ.2527 ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน  ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 1”
พ.ศ.2538 ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน  ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 2”
พ.ศ.2543 เป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.2544 เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2545 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และในวันที่ 17 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคาร “สิรินธร”
พ.ศ.2546 เป็นโรงเรียนแกนนำร่วมพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสมาชิกศูนย์ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (CIU)
พ.ศ.2547 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 1) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2549 ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 3”
พ.ศ.2552 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 2) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2553 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
พ.ศ.2555 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง (Premiun School)
พ.ศ.2556 ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน  ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 4”
พ.ศ.2558 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 ด้วยผลการประเมินระดับ ดีมาก
พ.ศ.2558 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
 
 
 สัญลักษณ์โรงเรียน : ใช้เครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศรีครอบเลข ๕ อันเป็นสัญลักษณ์แทนรัชกาลที่ ๕ มีฐานเป็นรูปดอกบัวรองรับ ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
 อักษรย่อ : " บ.ม. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : BENCHAMA MAHARAT
 สีประจำโรงเรียน : เขียว-แดง
สีเขียว หมายถึง ความเข็มแข็ง อดทน ใฝ่สันติ "ประพฤติดี และมีวัฒนธรรม"
สีแดง หมายถึง ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักความก้าวหน้า พร้อม "นำสังคม"
 คติพจน์: สฺพฺพตธมฺมสงฺคโม วฑฺฒติ (ผู้มีความประพฤติธรรม สังคมดี ย่อมเจริญ)
 ปรัชญา : ประพฤติดี มีวัฒนธรรม นำสังคม
 อัตลักษณ์ : ต้นแบบคนดี ศักดิ์ศรีแห่ง เบ็ญฯ
 เอกลักษณ์ : ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
  
 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนมัธยม
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้