ติวสอบเข้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง เรียนพิเศษ

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ติวสอบเข้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกที่มีความเก่าแก่คู่มากับจังหวัดอ่างทองมายาวนาน โดยมีประวัติดังนี้
ปี พ.ศ. 2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงเห็นว่าประเทศสยามจะเจริญ ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ทางหนึ่งก็ด้วยการให้การศึกษาแก่ราษฎรโดยทั่วไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกใน พระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับลูกเจ้านายและลูกข้าราชการเข้าเรียนวิชาสามัญ สถานที่ดังกล่าวนี้คือ โรงสกูลหลวง (โรงเรียนหลวง) และ โรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษ

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2425 ได้มีดำรัสสั่งให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเพื่อฝึกหัดหม่อมเจ้าและหม่อมราชวงศ์ให้เป็นทหารมหาดเล็ก และได้ทรงเปลี่ยนให้เป็นโรงเรียนสำหรับข้าราชการทั่วไปในปี พ.ศ. 2427

หลังจากจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นที่เรียบร้อยในปี พ.ศ. 2427 แล้ว พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมารจัดตั้งโรงเรียนหลวงให้แก่ราษฎรเล่าเรียนขึ้นตามวัด เพื่อจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อที่ดินและสร้างโรงเรียน โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกตั้งขึ้นที่ วัดมหรรณพาราม กรุงเทพฯ ต่อมาก็ตั้งเพิ่มในกรุงเทพฯ อีก 3 โรง ในกรุงเก่า 1 โรง และในเมืองสมุทรปราการ 1 โรง รวมทั้งสิ้น 6 โรง
โรงเรียนหลวงซึ่งตั้งในปี พ.ศ. 2427 – 2428 ล้วนตั้งอยู่ในวัดหลวงทั้งสิ้น รวมโรงเรียนหลวงที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาชั้นมูลแก่ราษฎร มีดังนี้
ในกรุงเทพมหานคร 14 โรง แบ่งเป็น
กรุงเทพฯ ฟากตะวันออก 7 โรง ตั้งที่วัดมหรรณพาราม วัดราชบพิธ วัดเทพธิดาราม วัดบพิตรภิมุข วัดมหาพฤฒาราม วัดราชบุรณะ และวัดสังเวชวิศยาราม (วัดบางลำภู)
กรุงเทพฯ ฟากตะวันตก 7 โรง ตั้งที่วัดประยูรวงษาวาส วัดอินทาราม วัดพิไชยญาติการาม วัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดคฤหบดี และวัดทองธรรมชาติ
ในหัวเมือง 6 แห่ง แบ่งเป็น
กรุงเก่า 4 โรง ตั้งที่วัดเสนาศนาราม วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ วัดกษัตริยาธิราช และวัดศาลาปูน
เมืองสมุทรปราการ 1 โรง ตั้งที่วัดกลาง
เมืองนครเขื่อนขันธ์ (สมุทรปราการ) 1 โรง ตั้งที่วัดโปรดเกตุเชษฐาราม
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2429 พระองค์ทรงสนับสนุนให้ขยายการศึกษาออกไปถึงส่วนภูมิภาค มีโรงเรียนในเมืองต่างๆ ตั้งเพิ่มขึ้นดังนี้
เมืองนครปฐม ตั้งที่ วัดปฐมเจดีย์
เมืองเพชรบุรี ตั้งที่วัดคงคาราม
เมืองราชบุรี ตั้งที่วัดสัตตนารถปริวัตร
เมืองพระพุทธบาท (สระบุรี) ตั้งที่วัดรวกท่าเรือ (พระนครศรีอยุธยา)
เมืองลพบุรี ตั้งที่ วัดเสาธงทอง
เมืองมโนรมย์ (ชัยนาท) ตั้งที่วัดโบถส์
เมืองอ่างทอง ตั้งที่วัดชัยมงคลและวัดไชโย
กำเนิดของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเริ่มที่วัดชัยมงคล โดยมีพระพุทธรักขิตมุนี (เปลี่ยน) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจำพรรษาอยู่เป็นผู้อุปการะ และมีนายอินเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก โดยใช้ศาลาการเปรียญจำนวน 4 ห้องเป็นห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2451 มีการตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดโพธิ์ทองและวัดโพธิ์เงิน แต่นักเรียนวัดชัยมงคลไม่มารวมด้วย
ปี พ.ศ. 2454 กระทรวงธรรมการได้สั่งย้ายโรงเรียนหลวงประจำจังหวัดอ่างทองจากวัดชัยมงคลมายังวัดโพธิ์ทองและวัดโพธิ์เงิน
ปี พ.ศ. 2455 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้รวมวัดโพธิ์ทองและวัดโพธิ์เงินเป็น วัดเดียวกัน ให้ชื่อว่าวัดอ่างทอง และแต่งตั้งให้พระครูอุเทศ (แผ้ว อัมภชาติ) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง จึงทำให้โรงเรียนวัดอ่างทองได้เป็นโรงเรียนหลวงประจำจังหวัดอ่างทอง โดยนายกวย ฉายินทุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่
ราวปี พ.ศ. 2469 โรงเรียนได้ขออนุมัติจากกระทรวงธรรมการเปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2478 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2480 โรงเรียนได้ล้มเลิกชั้นประถมศึกษาทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2482 พระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว อัมภชาติ) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทองร่วมกับนายพัน ปัทมโรจน์ และประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสร้าง
อาคารเรียนถาวรจนสำเร็จ กระทรวงธรรมการได้อนุมัติชื่อว่า โรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง (ปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง) 3 กรกฎาคม 2494 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง
ปี พ.ศ.2515 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่ใหม่บริเวณวัดโพธิ์ (ร้าง) และกระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม
ปี พ.ศ.2521 ศิษย์เก่าเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
 
 สัญลักษณ์โรงเรียน : เป็นรูปบัวหลวง (สีแดง) อยู่ในกรอบวงกลม ภายในวงกลมมีชื่อ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมอยู่ด้านบน ด้านล่างมีคำว่า
ปญญา นรานํ รตนํ
 อักษรย่อ : " อ.ป.ว. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Angthong patthamarot wittayakhom school
 สีประจำโรงเรียน :  แดง-เหลือง
สีแดง คือ การเสียสละทั้งกายใจ เพื่อโรงเรียนและประเทศชาติ
สีเหลือง คือ จิตใจ หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความรอบคอบ มีคุณธรรมประจำใจ
 คติพจน์ : ปญญา นรานํ รตนํ (ปัญญา คือ ดวงแก้วของนรชน)
 ปรัชญา : ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ตั้งใจศึกษา
 คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 อัตลักษณ์ : ลูกปัทมโรจน์งามเด่น ดุจดอกบัว
 เอกลักษณ์ : เรียนดี กีฬาเด่น ดนตรีดัง
 
 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ความสนใจ
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้