ติวสอบเข้าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี เรียนพิเศษ

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ติวสอบเข้าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
 พ.ศ. 2441 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้องธรรมารมณ์) ได้ใช้บ้านของท่านสอนหนังสือให้แก่ลูกหลานและเด็กในละแวกบ้าน ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณสี่แยกนางพิม ในปัจจุบัน โดยไม่คิดค่าตอบแทน ประมาณปี พ.ศ. 2440 - พ.ศ.2441    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
ยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง มหาดไทย   เสด็จมาตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี  ทรงเยี่ยมกิจการสอนหนังสือของ  
นายปล้อง ธรรมารมณ์ มีความพอพระทัยมาก และทรงเห็นว่าสถานที่ คับแคบ  จึงโปรดให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นริมถนนสายหน้า
ที่ว่าการเมือง   หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบริเวณสี่แยกนางพิม  เป็นอาคารทรงปั้นหยา ชั้น เดียว มี 3 ห้องเรียน จุนักเรียนห้องละ 10 -
15 คน ได้รับประทานนามว่า "โรงเรียนปรีชาพิทยากร" และทรงขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้นายปล้องธรรมารมณ์ เป็น "ขุนปรีชา
นุ ศาสน์" พ.ศ.2461 พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าอาคารเรียนของโรงเรียนมีสภาพเก่า
ทรุดโทรม และอาณาบริเวรคับแคบ จึงย้ายไปก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ริม ถนนพระพันวษา (ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปัจจุ
บัน) พร้อมทั้งรวม โรงเรียนวัดประตู สารเข้ามาด้วย พ.ศ. 2481 นายทา พิมพ์พันธุ์ ครูใหญ่ เห็นว่าอาคารไม้ที่สร้างมา 20 ปี ทรุดโทรม
และบริเวณคับแคบไม่ สามารถพัฒนา และขยายพื้นที่ให้เพียง พอ กับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ จึงติดต่อของบประมาณจากกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 15,4500 บาทเพื่อจัดซื้อที่ดินริมถนนหมื่นหาญ(ด้านตะวันออก ของวัดปราสาททอง) จำนวน 12 ไร่เศษ และติดต่อ
ขอความร่วม มือจากประชาชนร่วม บริจาคอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มี 3 มุข 18 ห้อง
เรียน ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและย้าย นักเรียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนพ.ศ. 2501 เปิดสอนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา(ชั้น ม.7และ ม.8)
แผนกวิทยาศาตร์เป็นครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน 800 คนเศษ พ.ศ. 2506 นายพิณ โสขุมาครูใหญ่ เห็นว่าบริเวณสถานที่เดิมคับแคบ
จึงเข้าพบผู้ว่าราชการจัง หวัดเพื่อปรึกษาหาที่ดินแห่งใหม่ ได้บริเวณวัดร้าง 2 วัด คือ วัดชุมนุมสงฆ์ และ วัดพริกซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของ
กรม การศาสนา มีเนื้อที่ 48 ไร่ 2 งาน ได้รับงบประมาณพิเศษจาก กรมสามัญศึกษา เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 600,000 บาท และ
ขอความร่วมมือจาก ประชาชนอีกประมาณ 700,000 บาท รวม 1,300,000บาท เป็นอาคารเรียนแบบ 218 เป็นตึก 2 ชั้น 18 ห้องเรียน
ยาว 80 เมตรใต้ถุนโปร่งเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 30 สิงหาคม 2508 ปรับปรุงสนามกีฬา ขนาด 400 เมตร สร้างกองอำนวยกีฬา 1 หลัง
สนามบาสเกตบอล อัฒจันทร์เชียร์กีฬา 1 หลัง ในปีพ.ศ. 2509 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้พัฒนาเจริญก้าว หน้า
มาโดยลำดับ จนถึงปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร 7 หลัง โรงฝึกงาน 6 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง

        นับย้อนไปเมื่อ ๗๐ กว่าปีที่ล่วงมาแล้ว ( พุทธศักราช พ.ศ. 2454 - พ.ศ.2456 )  “พระยาสุนทรสงคราม” (อี้ กรรณสูต)   ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ จัง หวัดสุพรรณบุรี ท่านได้มองเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้จากการที่ท่าน
ได้ให้การสนับ สนุนการก่อตั้งโรงเรียนประจำจังหวัด สุพรรณบุรีหลังแรกโดยนำชื่อตระกูลของท่านเป็นนามโรงเรียน คือ“โรงเรียนกรรณ
สูตศึกษาลัย”ถึงแม้ว่าภายหลังเมื่อท่านได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครชัยศรีและได้รับพระราชทินนามว่า“พระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสง คราม” แล้วก็ตามท่านยังติดตามเกื้อหนุนให้การสนับสนุน โรงเรียนกรรณ สูตศึกษาลัยเสมอมาโรงเรียนในปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนสภาพจากตัวอาคาร ไม้เป็นคอนกรีต แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและยังคงอยู่ในขณะนี้และอนาคตข้าง หน้าคือโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรียังใช้ชื่อว่า “โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย” สถาบันแห่งนี้ได้ผลิตลูกศิษย์ทำ ชื่อเสียงให้แก่ตนเอง วงศ์ตระกูลและ ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ร่ำลือโดยทั่วไป สิ่งที่ทุกคนมิอาจลืมไปจากความ ทรงจำควบคู่ไปกับสถาบันคือ  “พระยาสนทรบุรี”   (อี้ กรรณสูต) ผู้มีพระคุณ  ในปัจจุบันมี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ตราโรงเรียน : รูปง้าวไขว้อยู่ใต้เจดีย์ยุทธหัตถี
 อักษรย่อ : " ก.ส. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : kannasootsuksalai school
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-เหลือง
 ปรัชญา : อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ (จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท)
 คำขวัญ : กีฬา ประเพณี สามัคคี เสียสละ
 เอกลักษณ์ : เป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสังคม
 อัตลักษณ์: ศิษย์ดี ศรีกรรณสูต
  
  
 kannasootsuksalai school
องค์กร
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้