ติวสอบเข้าโรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนถาวรานุกูล

ติวสอบเข้าโรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
โรงเรียนถาวรานุกูล เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือสมภารเที่ยง เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต ซึ่งได้ก่อตั้งมาก่อนปี พ.ศ. 2462 โดยให้พระสงฆ์เป็นครูสอนร่วมกับฆราวาส ในระยะเริ่มต้นไม่ได้จัดเป็นชั้นเรียนแต่จัดเพียงเพื่อให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น เมื่อพระครูสุตสาร (ถนอม ถาวโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต ได้จัดตั้งโรงเรียน ให้ถาวรขึ้น ให้ชื่อว่า โรงเรียนถาวรานุกูล

พ.ศ. 2464 – 2468 เปลี่ยนฐานะจางโรงเรียนวัดเป็นโรงเรียนราษฎร์

พ.ศ. 2468 – 2474 ได้ยกฐานะจากโรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ. 2474 – 2477 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2488 – 2491 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2504 โรงเรียนจัดชั้นเรียนตามแผนการศึกษาใหม่ เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2509 ย้ายโรงเรียนจากบริเวณวัดธรรมนิมิตมาสร้างใหม่บริเวณสถานที่ปัจจุบัน

พ.ศ. 2511 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4 – 5) สายสามัญแผนศิลปะ

พ.ศ. 2519 สร้างอาคารเรียน 2 (อาคารถาวรนิมิต)

พ.ศ. 2523 สร้างอาคารเรียน 3 (อาคารจิตเลิศหล้า)

พ.ศ. 2528 รื้อถอนอาคารเรียน 1 และสร้างอาคารเรียนแบบ 261 ค. จำนวนหนึ่งหลัง

พ.ศ. 2534 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2533

พ.ศ. 2539 สมาคมผู้ปกครองและครูถาวรานุกูลร่วมกับโรงเรียนถาวรานุกูล จัดงาน 70 ปี ถาวรานุกูล ปรับปรุงสถานที่หลังอาคาร 2 ทางเดินเข้าบ้านพักครู

พ.ศ. 2540 รื้อถอนโรงฝึกงาน 2 หลัง เพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 และ อาคารเรียน 3 ด้วยการทาสีทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ให้มีความสว่างพอเพียงด้วยการเปลี่ยนกระเบื้องมุง กันสาด ทำอัฒจันทร์เชียร์กีฬา

พ.ศ. 2542 ปรับปรุงห้องวิชาการและห้องทะเบียนวัดผล ทำสวนเฉลิมพระเกียรติ และปรับพื้นที่ด้านหน้าโรงเรียนรวมทั้งบริเวณจอดรถ ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

พ.ศ. 2543 เปิดใช้อาคาร 4 ได้รับบริจาคอุปกรณ์สื่อสารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ 12 เครื่อง เครื่องฉายวิดีโอ 6 เครื่อง จานรับสัญญาณดาวเทียม 1 จาน และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 6 เครื่อง ได้รับโครงการห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารป้อมยาม ปรับปรุงห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษา

พ.ศ. 2545 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน 2 ไปยังอาคาร 4 พ.ศ. 2546 สร้างรั้วคอนกรีต ประตูรั้วอัลลอยด์หน้าโรงเรียน

พ.ศ. 2547 สร้างรั้วด้านหลังอาคารเรียน 3 และกั้นหลังบ้านพักครู ยาว 120 เมตร สร้างรั้วหลังบ้านพักครูถึงห้องน้ำหญิง ยาว 66 เมตร จัดทำโรงรถจักรยานยนต์ โรงรถยนต์ สำหลับบุคลากรในโรงเรียน และผู้มาติดต่อ ปรับปรุงห้องฝ่ายปกครอง

พ.ศ. 2548 ทอดผ้าป่าการศึกษา สร้างโรงอาหาร ทำสถานที่จำหน่ายอาหาร ของร้านค้า 18 ร้าน ห้องอาหารครู 1 ห้อง ทำโต๊ะอาหารนักเรียน ทำหลังคาทางเดินตั้งแต่อาคารอุตสาหกรรมถึงอาคารเรียน 4

พ.ศ. 2549 ติดตั้งป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่หน้าโรงเรียน ทาสีอาคาร 3 และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน จัดงาน 80 ปี ถาวรานุกูล ติดตั้งป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่กำแพงโรงเรียน

พ.ศ. 2550 จัดทำลานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช ทาสีอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 ติดตั้งป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้ของ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านหน้าโรงเรียน ปรับปรุงพื้นที่ห้องสอน วิชาคหกรรม จัดทำหลังคาคลุมลานกีฬา 1 หลัง

พ.ศ. 2551 ปรับปรุงห้องประชุม (127) พร้อมอุปกรณ์ และอาคารพยาบาล ปรับปรุงห้องสุขานักเรียนชาย – หญิง จัดทำหน้าต่างเหล็กอาคาร 4 ชั้น 3 ติดตั้งพัดลมไอน้ำในหอประชุม ติดตั้งอ่างสแตนเลสล้างชามใน โรงอาหาร ติดตั้งไฟฟ้าสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ ปรับปรุงต่อเติมห้องคหกรรม 316 จัดทำห้องพักครูเวรชาย และอัฒจันทร์เชียร์กีฬา

พ.ศ. 2552 โรงเรียนถาวรานุกูลได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1 ผ่านการประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base-Management : SBM) ประจำปีงบประมาณ 2552

พ.ศ. 2553 โรงเรียนถาวรานุกูล ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) จัดห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2554 จัดทำห้องเรียนคุณภาพ ห้องศูนย์อาเซียน ห้องศูนย์เพศศึกษาและ ทักษะชีวิต ปรับปรุงพื้นที่หน้าหอประชุม สร้างศาลาพักผ่อนให้นักเรียน

พ.ศ. 2555 จัดทำห้องประชุม “มณีพิศุทธ์” ชั้นล่างอาคาร 3 โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรับเสด็จ พระเจ้าวนวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปรับพื้นที่หลังอาคาร 3 เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างศาลาพักผ่อนเพิ่มเติม ให้แก่นักเรียน

พ.ศ. 2464 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนวัดมาเป็นโรงเรียนราษฎร์
พ.ศ. 2468 ยกฐานะจากโรงเรียนราษฎร์ เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2509 ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน
พ.ศ. 2560 โรงเรียนถาวรานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ ม.ปลาย จัดการแข่งขันโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม สมาคมผู้สอบภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
 
 
 อักษรย่อ : " ถ.น. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Thawaranukul School
 สีประจำโรงเรียน : สีแดง-สีขาว
 คติพจน์ : นิมตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
 
  
 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนถาวรานุกูล
@prthawara  · โรงเรียนมัธยม
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้