ติวสอบเข้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ เรียนพิเศษ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ติวสอบเข้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เดิมชื่อ โรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ “ขุขันธ์ราษฏ์รังรักษ์” ตั้งขึ้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2455 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) เป็นที่เรียนเปิดสอนชั้นมูล ถึง ป.3 จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียน 28 คน ครู 3 คน

พ.ศ. 2464             ย้ายไปตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปัจจุบัน

พ.ศ. 2481            เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษวิทยาลัย”

พ.ศ. 2485            ได้ย้ายนักเรียนสตรีไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทั้งหมด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จึงได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัด ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ. 2494            เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย” พ.ศ. 2502 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2511            โรงเรียนเข้าโครงการ คมช.รุ่นที่ 5
 
พ.ศ. 2517            ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบในบริเวณสนามบินเก่า ตำบลหนองครก อำเภอเมือง ศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน บนเนื้อที่ 145 ไร่
 
พ.ศ. 2518             ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ. รุ่นที่ 2 โดยใช้หลักสูตรมัธยมแบบประสม ซึ่งมีระบบการเรียนแบบหน่วยกิต และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน
 
พ.ศ. 2526            เริ่มรับนักเรียนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
พ.ศ. 2526             ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
พ.ศ. 2530            ได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
 
พ.ศ. 2537            ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น
ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง
ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น
 
พ.ศ. 2539            ได้รับคัดเลือกจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่น
 
พ.ศ. 2540            ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนกีฬาดีเด่น
ได้รับการคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตดีเด่น
ได้รับคัดเลือกจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่พัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
 
พ.ศ. 2541             รวมกลุ่มกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 8 โรงเรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา และเป็นที่ตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา ศรีสะเกษ
 
พ.ศ. 2542            เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 1 มีจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นสมาชิก 17 โรงเรียน
 
พ.ศ. 2543            รวมกลุ่มกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 4 โรงเรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษาศรีสะเกษ
 
พ.ศ. 2543            ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่น ของ    กระทรวงศึกษาธิการ
 
พ.ศ. 2543            ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่น
 
พ.ศ. 2544            ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 
พ.ศ. 2545             ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา
 
พ.ศ. 2546             7 ก.ค. 46  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เป็นโรงเรียนนิติบุคคล
เป็นที่ตั้งของกลุ่มเมือง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเป็นสมาชิกอีก 18 โรงเรียน ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) ประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 1–2 กรกฎาคม 2546 จำนวน 14 มาตรฐาน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี หน่วยสมัครและสอบวัดความรู้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ของศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2547             เป็นที่ตั้งกลุ่มโรงเรียน C.E.O เมือง 1 จำนวน 19 โรงเรียน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จัดตั้งธนาคารความดี

พ.ศ. 2549             จัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู   โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

พ.ศ. 2550             ดำเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี – นาฏศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

พ.ศ. 2551             ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าโครงการEducation Hub

พ.ศ. 2552             ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่หนึ่งในแปดโรงเรียนทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการยุติความรุนแรงในสถานศึกษา
เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับ ม.1 และ ม.4

พ.ศ. 2553             เข้าร่วมโครงการโรงเรียน World Class Standard School

พ.ศ. 2554             จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ IEP ระดับ ม.1 – ม.6

พ.ศ. 2554             เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (จากการคัดเลือกของ สพฐ.)

พ.ศ. 2555             เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับ ม.1 เป็นศูนย์ภาษาเวียดนาม

พ.ศ. 2556             ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสีเขียว

พ.ศ. 2557             ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557

พ.ศ. 2558             ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ณ จ.ศรีสะเกษ ชนะเลิศ การประกวดวงสตริงระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการ สีสันอวอร์ด

พ.ศ. 2562             เปิดโครงการห้องเรียนดนตรี

พ.ศ. 2563             เปิดโครงการห้องเรียน Optimus

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจัดการสอนนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
 
 
 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน : รูปคบเพลิงอยู่ภายในวงกลม ข้อความด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน ข้อความด้านล่างเป็นปรัชญา
 อักษรย่อ : " ศ.ก.ว. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Sisaketwittayalai School
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-เหลือง
สีน้ำเงินหมายถึง ความพยายาม ความพากเพียร ความอดทน และแสดงถึงความเข้มแข็ง สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สีเหลืองหมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญา ความมีวินัย ความก้าวหน้า และความรุ่งโรจน์ในชีวิตและเป็นสีแห่งความสงบในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา
 คติพจน์ : นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา  (แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี)
 คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ใฝ่วิชา
  
  
 ศรีสะเกษวิทยาลัย
 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้