ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
อดีตนักเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ  เรียนรวมกับนักเรียนชายของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แยกนักเรียนออกจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

 พ.ศ.  2482    - ตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ  ขณะนั้นมีครู  7  คน  มีนักเรียนชั้น ป.3 , ป.4  และ ม.1  (ม.1 รับนักเรียนหญิงล้วน ส่วน ป.3 และ ป.4  รับทั้งชายและหญิง)

พ.ศ.  2499    - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ ส่วนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียน  และพระราชทานนาม “ สิริเกศ ”  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็น โรงเรียนสตรีสิริเกศ

พ.ศ.  2517    - โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ค.ม.ภ. 2  เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาด้านวิชาการบุคลากร และอาคารสถานที่ เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง และดำเนินการสอนตามหลักสูตร

พ.ศ.  2518    - โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.  2520    - ได้รับอาคารสถานที่จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ซึ่งย้ายออกไปอยู่สถานที่ใหม่ทำให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีอาคารสถานที่เพิ่ม ขึ้น โรงเรียนสตรีสิริเกศจึงมีบริเวณ  2  ส่วน  คือ ด้านสตรีสิริเกศ 1  และด้านสตรีสิริเกศ  2

พ.ศ.  2521    - ได้รับงบประมาณเงินกู้จากธนาคารโลก  เป็นเงิน  6,444,000  บาท(หกล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เพื่อต่อเติมอาคารเรียน สร้างอาคารเรียนแบบ  318  โรงฝึกงาน ห้องน้ำห้องส้วมและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ทำเสร็จเมื่อวันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2521

พ.ศ.  2524    - ได้รับอนุญาตก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ

พ.ศ.  2525    - ได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ

พ.ศ.  2527    - ได้รับอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิสิริเกศ

พ.ศ.  2528    - ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษาทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.  2529    - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

พ.ศ.  2530    - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร

พ.ศ.  2531    - ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล

พ.ศ.  2532    - ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยบริการแนะแนวประจำจังหวัดศรีสะเกษ

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของจังหวัดศรีสะเกษ  (ERIC)

พ.ศ.  2533    - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่แบบการแนะแนวอาชีพ

พ.ศ.  2534    - ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุมแบบ(พิเศษ)101 ล/27  ใช้เป็นหอประชุมโรงอาหาร

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดดีเด่นตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ.  2537    - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

พ.ศ.  2539    - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

พ.ศ.  2541    - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสหวิทยาเขตสิริเกศ

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มที่ 9

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 2

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากล  ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาสากล โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา

พ.ศ.  2542    - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด

- ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้กิจกรรมประกอบการเรียนวิชา    คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- ได้ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมคำเมียง  ชุมพล  ณ  อยุธยา

พ.ศ.  2543    - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนชุมชนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดี เด่นเฉลิมพระเกียรติ  ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย

พ.ศ.  2544    - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนคณิตศาสตร์

พ.ศ.  2545    - ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ (ตามที่ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษากำหนด)   ของจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  85  โรงเรียนทั่วประเทศ

พ.ศ.  2546    - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English  Program)

- ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

พ.ศ.  2548    - ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล

พ.ศ.  2549    - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบบูรณาการการเรียนการสอนเพศศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

พ.ศ.  2550  - ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนนำ ร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

- ได้รับโล่เกียรติยศ “โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”

พ.ศ.  2551    - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP

พ.ศ.  2551    - ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร 70 ปี สตรีสิริเกศ  ด้วยเงินบริจาค จำนวน  8,500,000 บาท

พ.ศ.  2553    - ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

พ.ศ.  2554    -  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สาม
 
 
 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน : หน้านาง
 อักษรย่อ : " ส.ส.ก. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Satreesiriket school
 สีประจำโรงเรียน : ชมพู-ขาว
สีชมพู  หมายถึง  การอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคี
สีขาว  หมายถึง  การมีความจริงใจ และบริสุทธิ์ใจ 
 คติพจน์ : ปญฺญา  นรานํ  สิริ (ปัญญาเป็นสิริ คือ มิ่งขวัญของคนทั้งหลาย)
 คำขวัญ : วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ผู้นำด้านกีฬา เห็นคุณค่าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล
 อัตลักษณ์ : ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน
 เอกลักษณ์ : โรงเรียนมาตรฐานสากล
 
  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศ - Satreesiriket school
@s.siriket  · โรงเรียน

 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้