ติวสอบเข้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

ติวสอบเข้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 3 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ 0-5353-5303 โทรสาร 0-5351-1060 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลต้นธงทั้งหมด ตำบลเวียงยอง ด้านทิศใต้ของถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลในเมือง ในเขตคูเมืองและชุมชนบ้านหลวย ชุมชนประตูลี้ ชุมชนจามเทวี ชุมชนมหาวันและชุมชนสันดอนรอม

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีโดยเฉพาะ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 โดยเช่าที่ของเจ้าผู้ครองนครลำพูน (บริเวณด้านเหนือข้างธนาคารกรุงไทยซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักงานชุมสายโทรศัพท์ลำพูน ตรงข้ามศาลากลาง จังหวัดในปัจจุบัน) เป็นสถานที่ชั่วคราว มีนางคำปัน โภคะกุล เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน 30 คน ครู 3 คน เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ม.1 และในปลายปีแรกของการเรียนการสอนมีนักเรียนเพิ่มขึ้น 91 คน ครู 5 คน ที่เดิมคับแคบ ทางราชการจึงย้ายไปที่สโมสรเสือป่า ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้จำนวน 2,500 บาท และจังหวัดลำพูนได้ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันบริจาคสมทบอีก 3,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จึงได้สร้างอาคารแบบโรงเรียนมณฑลขึ้นข้างวัดพระธาตุหริภุญชัย ถนนอัฎฐารส และได้ย้ายไปอยู่อาคารนี้เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2474 มีชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูน ส่วนบุญโญปถัมภ์” เพื่อเสริมพระเกียรติของเจ้าหญิงส่วนบุญ ชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในขณะนั้น

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนการช่างสตรีขึ้นในอาคารเดียวกัน จึงให้โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดย้ายมาอยู่หมู่บ้านสันดอนรอม ถนนลำพูน-ป่าซาง (คือที่ตั้งปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2484 แทนโรงเรียนจักรคำคณาทร ซึ่งย้ายออกไปบ้านหนองเส้ง เนื้อที่ของโรงเรียนมี 8 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2491 อาคารทรุดโทรมมาก จึงย้ายกลับไปโรงเรียนการช่างสตรี ถนนอัฏฐารส ชั่วคราวและต้นปี พ.ศ. 2493 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สำหรับสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวแบบ 9 ห้องเรียน (อาคารไม้) พร้อมด้วยบ้านพักครู 2 หลัง ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2494 จึงย้ายโรงเรียนกลับมาที่ปัจจุบัน (หมู่บ้านสันดอนรอม ถนนลำพูน – ป่าซาง) และมีชื่อว่า “โรงเรียนสตรีลำพูน” ต่อมาในปีพ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) เพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 10 ไร่ 15 ตารางวา และในปี พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน” จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 10 ไร่ ในราคา 400,000 บาท (สี่แสนบาท) และได้รับมอบโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2523 และในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของโรงเรียน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน เป็นเงิน 4,000,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มีที่ดิน 3 แปลงติดต่อกัน แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 10 ไร่ แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง โรงอาหาร/หอประชุม 1 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สร้างด้วยเงินบริจาค 1 หลังบ้านพักครู 2 หลัง สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 1 สระ อาคารพยาบาลสร้างโดยใช้เงินบริจาคจำนวน 1 หลัง อาคารโสตทัศนศึกษา 1 หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม 7 หลัง ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนชาย 1,124 คน นักเรียนหญิง 2,088 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 3,212 คน ครู 167 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 89 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 260 คน ปัจจุบันมี นายเล่ห์ ไทยเที่ยง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดิมรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ต่อมาในปีการศึกษา 2542 ได้เปิดรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงทำให้โรงเรียนเปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมาเป็น โรงเรียนแบบสหศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบัน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลัก

ต่อมาในปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนจึงได้เพิ่มสาระมาตรฐานสากลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
2) แผนการเรียน คณิตศาสตร์ (Gifted math)
3) แผนการเรียน Mini English Program (MEP)
4) แผนการเรียนทั่วไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
2) แผนการเรียน คณิตศาสตร์ (Gifted math)
3) แผนการเรียน สะเต็มศึกษา
4) แผนการเรียน Mini English Program (MEP)
5) แผนการเรียน ดนตรี กีฬา ความสามารถอื่นๆ
6) แผนการเรียน จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส
7) แผนการเรียนทั่วไป
 
 
 อักษรย่อ : " ส.บ. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Suanboonyopathum Lamphun School
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ขาว
 ปรัชญา : การศึกษา คือ ชีวิต
 นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 เอกลักษณ์ : สร้างคนดีสู่สังคม
 อัตลักษณ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี
 
  
 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน Suanboonyopatham Lamphun School
@sbyschool  · ความสนใจ

 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้