ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีระนอง ระนอง เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนสตรีระนอง

ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีระนอง ระนอง เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนสตรีระนอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยเปิดสอนรวมกับโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สถานที่ตั้งโรงเรียนในขณะนั้นคือ โรงเรียนอนุบาลระนอง ถนนลุวังอำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้แยกโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ไปอยู่ที่ถนนดับคดี โดยให้โรงเรียนสตรีระนองยังอยู่ที่เดิม และเปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง แต่ขณะนั้นอาคารทรุดโทรมมากไม่สามารถใช้เป็นที่ทำการเรียนการสอนได้ ดังนั้นนักเรียนหญิง โรงเรียนสตรีระนองยังรวมกับโรงเรียนพิชัยรัตนาคารแต่แยกทะเบียนนักเรียนหญิงออกมาเท่านั้น

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ แยกการบริหารออกเป็น ๒ โรงเรียนอย่างชัดเจน

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เปิดเป็นโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่โรงเรียนสตรีระนองสอนประชาชนทั่วไป ภาคค่ำตั้งแต่ระดับ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ถึงระดับ ๕ (ม.ศ. ๕ หรือ ม.๖ ปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ.๒๕๑๕  กรมสามัญศึกษาได้ย้ายโรงเรียนพิชัยรัตนาคารไปอยู่สถานที่ใหม่ที่ตำบลบางริ้นและย้ายโรงเรียนสตรีระนองมาอยู่แทนที่ที่ถนนดับคดี ติดกับศาลจังหวัดระนอง  ตรงกันข้ามกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ทำการย้าย  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๖๘.๓๐ ตารางวา ตามหลักฐาน สค ๑ เลขที่ ๔๘๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ทะเบียนราชพัสดุเลขที่ ๑๓๑๔๐

ในปี พ.ศ.  ๒๕๑๖   ทางจังหวัดได้จัดสรรที่ดินราชพัสดุ ถนนกำลังทรัพย์ ๓ เนื้อที่ ๓ ไร่  ๒๔๘.๘๐ ตารางวาตามหลักฐานที่ดินเลขที่ ๑๕๔ ทะเบียนราชพัสดุ เลขที่ ๓๙๗๕๗ ให้เป็นสถานที่สร้างบ้านพักครูและนักการ

ในปี พ.ศ.๒๕๒๐          ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเปิดรับนักเรียนชายเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปี พ.ศ.๒๕๒๑         ได้อาคารชั่วคราว ๑ หลัง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีระนอง” ถูกต้องตามกฎหมาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒         ได้อาคารแบบพิเศษ ค.๔๒๔  ๑ หลัง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้อาคารเรียนแบบ ค.๔๑๘  งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้อาคารอเนกประสงค์อีก ๑ หลังจากงบประมาณเหลือจ่าย ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นห้องประชุมเล็กและห้องโสตทัศนศึกษา

ในปี พ.ศ.๒๕๒๗         ได้โรงฝึกงานแบบพิเศษ ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน งบประมาณ ๓,๑๑๐,๐๐๐ บาท

ในปี พ.ศ.๒๕๓๑  ได้โรงอาหารและโรงยิมเนเซียมงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหารและชั้นบนใช้เป็นโรงยิมเนเซี่ยม

ในปี พ.ศ.๒๕๓๖          ได้อาคาร “เพชรฟ้า-ขาว” แสดงผลงานของนักเรียน ๑ หลัง โดยการสนับสนุนจากคุณวิรัช ร่มเย็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระนอง งบประมาณ ๓๒๕,๐๐๐ บาท

ในปีการศึกษา ๒๕๓๙ เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนชายเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในปีการศึกษา  ๒๕๔๒  เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษารับนักเรียนชายเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเต็มรูปแบบ

ในปีการศึกษา  ๒๕๔๘ เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑๖ ห้องเรียน  งบประมาณ ๑๔,๗๗๓,๐๐๐ บาท ซึ่งจัดเป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง“สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีระนอง” ถูกต้องตามกฎหมาย

ในปีการศึกษา 2558 ได้อาคารเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท  ซึ่งจัดเป็นห้องเรียนของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ในปีการศึกษา  2561  ได้อาคารเรียน  318 ล /55-ข (เขตแผ่นดินไหว)  งบประมาณ  จำนวน  22,000,000  บาท  ซึ่งจัดเป็นห้องเรียนของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีระนอง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙ ถนนดับคดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
มีเนื้อที่โรงเรียน ๑๖ ไร่ ๖๘.๓๐ ตารางวา มีอาคารเรียน ๓ หลัง อาคารประกอบ ๖ หลัง มีฝ่ายบริหารและครูประจำการ จำนวน 98 คน พนักงานราชการ 4 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูต่างประเทศ  จำนวน  4  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน ๒ คน  เจ้าหน้าที่  จำนวน  5  คน ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  8  คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,806  คน
 
 

 อักษรย่อ : " ส.ร. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : STREERANONG School
 สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
 คติพจน :  "ปญญา นรานํ รตนํ" (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)
 
  
 โรงเรียนสตรีระนอง
@STRNSchool  · โรงเรียนมัธยม

 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้