ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนสตรีศึกษา

ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสตรีศึกษา
การจัดการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดระยะแรกเกิดขึ้นในวัด เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2453 พระครูอดุลย์ ศีลพรต เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (วัดสระทอง ในปัจจุบัน) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปรับปรุงศาลาวัดให้เป็นที่เรียนของเด็กชายประมาณ 20 คน มีพระภิกษุในวัดเป็นครูช่วยสอนซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง พ.ศ. 2454 รัฐบาลได้มอบหมายให้ราชบุรุษจันทร์ มาเป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการที่วัดศรีมงคล ตั้งชื่อว่า โรงเรียนวัดศรีมงคล เปิดสอนชั้นมูล ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3ตามลำดับ ได้แต่งตั้งครูมาเพิ่มอีก 2 คน คือ ครูแม้น โปรณานนท์ และครูทุย สุทธิชัย ระยะนี้มีนักเรียนหญิงมาเรียนรวมอยู่บ้าง ปลายปี พ.ศ. 2456 ศาลาที่เรียนทรุดโทรมจึงย้ายมาทำการสอนที่ที่ว่าการอำเภอเก่าริมคูเมืองเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำมณฑลร้อยเอ็ด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย) ส่วนนักเรียนหญิงไปเรียนที่โรงเรียนที่สร้างบริเวณ ถนนรัฐกิจไคลคลา (บริเวณสำนักงานสรรพากรจังหวัดในปัจจุบัน) ชื่อโรงเรียนสตรีศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีราชบุรุษจันทร์ อุตรพรหม ทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2465 เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียน จึงไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบริเวณข้างโรงเรียนประจำจังหวัดชาย จนปี พ.ศ. 2469 จึงย้ายมาเรียนที่อาคารไม้ชั้นเดียว ที่สร้างใหม่บริเวณถนนรัฐกิจไคลคลา อีกครั้งหนึ่ง พ.ศ. 2487 กระทรวงศึกษาธิการได้แลกเปลี่ยนที่ดินกับกระทรวงมหาดไทยบริเวณถนนสุริยเดชบำรุง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 24,000 บาท และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตรีร้อยเอ็ด สตรีศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตามาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2478 ได้รับความนิยมจากประชาชนชาวร้อยเอ็ดส่งลูกหลานเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมากในสมัยนั้น

พ.ศ. 2494 จังหวัดได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ขอใช้ที่ดินโรงเรียนบริเวณด้านทิศเหนือเพื่อสร้างอาคารเรียนสำหรับสอนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด พ.ศ. 2499 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีตแบบ 220 จำนวน 20 ห้องเรียน (อาคาร 2 ปัจจุบัน) งบประมาณ 253,290 บาท ทำให้มีอาคารถาวรเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากสตรีร้อยเอ็ด สตรีศึกษา เป็นโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์ รับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง พ.ศ. 2516 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดย้ายไปตั้งในที่ปัจจุบัน ทางโรงเรียนจึงใช้อาคารอนุบาลเก่าเป็นห้องเรียนเพิ่มเติม เปิดแผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ และแผนกภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลีและภาษาฝรั่งเศส) พ.ศ.2519 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ป 3 ชั้น 18 ห้องเรียน (อาคาร 1 ปัจจุบัน) ใช้งบประมาณ 3,500,000 บาท และโรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมด้านทิศตะวันออกและได้ขอใช้ที่ดินของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดด้านทิศตะวันออก เพื่อสร้างบ้านพักครู โดยการดำเนินการของ ผอ.ประจวบ ชำนิประศาสตร์ พ.ศ. 2520 ได้ใช้หลักสูตรใหม่ เปิดการสอน 6 สายการเรียน ได้แก่ สายวิทย์-คณิตศาสตร์, อังกฤษ-คณิตศาสตร์, อังกฤษ-สังคม, ภาษาฝรั่งเศส, ธุรกิจ และ คหกรรมทั่วไป พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ 318 ค 3 ชั้น 18 ห้องเรียน (อาคาร 3 ปัจจุบัน) งบประมาณ 3,200,000 บาท

พ.ศ. 2522 กรมศิลปากรได้ก่อตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ขอใช้อาคารเรียนชั่วคราว (อาคารอนุบาลเก่า) ทำการสอนจนปี พ.ศ. 2525 จึงย้ายไปตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดในที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมาจึงรื้ออาคารอนุบาลเก่าออก ปรับพื้นที่เป็นสนามหน้าโรงเรียนและในปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกผลศึกษาแบบเอนกประสงค์ ในปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 415 ล 4 ชั้น 15 ห้องเรียน (อาคาร 4 ปัจจุบัน) งบประมาณ 4,298,900 บาท ข้างล่างจากเกิดเป็นใต้ถุนได้ปรับเป็นห้องสมุด พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล/27 และในปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ 324 ล/41 หลังคาทรงไทย (อาคาร 84 ปี) งบประมาณ 19,836,883 บาท จากการสนับสนุนผลักดันจากผู้เชี่ยวชาญกรมสามัญศึกษา คุณวิชัย เวียงสงค์ และท่าน ผอ.สุพรรณี สมานญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้นคือ ท่านอธิบดีกว้าง รอบคอบ ท่านอธิบดีบรรจง พงศ์ศาสตร์

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุริยเดชบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน93 4/10 ตารางวา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งชายและหญิง
 
 

 อักษรย่อ : " ส.ศ. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Strisuksa School
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-เหลือง
น้ำเงิน     หมายถึง    ความสามัคคี   อดทน   หนักแน่น
เหลือง   หมายถึง         จริยธรรม
 คติพจน :  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 คำขวัญ : เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมไทย
 ปรัชญา : ความเป็นคนดี จะต้องถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้  คุณธรรมและจริยธรรม
  
 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด - Strisuksa Roi-Et School(Facebook)
@StrisuksaSchool  · โรงเรียนมัธยมปลาย

 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้