ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรียะลา ยะลา เรียนพิเศษที่บ้าน

โรงเรียนสตรียะลา

ติวสอบเข้าโรงเรียนสตรียะลา ยะลา เรียนพิเศษที่บ้าน
 
 ประวัติโรงเรียนสตรียะลา 
 โรงเรียนสตรียะลา ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17  เมษายน  พ.ศ. 2469   ในสมัยพระสมานไมตรีราษฎร์ 
( ปั้น  สุขุม )  ได้ขอความร่วมมือขุนขจรโจรแสยง  นายอำเภอเมืองยะลาจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านสะเตง  เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 8 คน
          วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2477  มีนักเรียน 75 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.3  หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาล
          พ.ศ. 2478  ได้รวมกับโรงเรียนชายชื่อ  โรงเรียนณรงค์ฤทธิ์ยะลาราษฎร์
          วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2485  ทางราชการให้นักเรียนหญิงแยกออกมาตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดยะลา  
ใช้ห้องแถวพระรัฐกิจวิจารณ์ (สวัสดิ์ ณ นคร ) ถนนรัฐคำนึงเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน สอนถึงชั้น ม.3 มีนักเรียน 58 คน
มีนายทองเติม  นิลโมจน์  เป็นครูใหญ่
          วันที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ  2468  ย้ายสถานที่ไปตั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดยะลา บริเวณ
บ้านสะเตง  (สำนักงานชลประทาน จังหวัดยะลา)  ปัจจุบัน
          พ.ศ. 2489  ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนการช่างชาย  (วิทยาลัยเทคนิคยะลาปัจจุบัน )
          พ.ศ. 2494  ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลยะลา(บริเวณวิทยาลัยเทคนิคยะลาในปัจจุบัน)
          พ.ศ. 2498  ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนสตรียะลาปัจจุบัน  ณ  บ้านเลขที่ 25  ถนนสุขยางค์  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
          พ.ศ. 2501- 2504  เข้าโครงการ คพศ.  ครูใหญ่คือ นางจงกล  อุบลสิงห์ (ทองศรีสุข)  ได้ไปดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์  ไต้หวัน  ญี่ปุ่น  เป็นเวลา 2 เดือน  เพื่อกลับมาพัฒนาการศึกษาด้านการเรียนการสอนในหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์  คหกรรม  ธุรกิจ  โสตทัศนศึกษา
          พ.ศ. 2509  เข้าโครงการ คมช. ( โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท)
          พ.ศ. 2520  เข้าโครงการ คมภ. ( โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 เปิดสอนแบบสหศึกษา)
          พ.ศ. 2525 เป็นหน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก เรียนด้วยตนเอง
          พ.ศ. 2532  กรมสามัญศึกษาใช้ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดยะลา
          พ.ศ. 2540  เข้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
          พ.ศ. 2542  เข้าโครงการโรงเรียนสีขาวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. 2543  เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยระบบ 5 ส.
          พ.ศ. 2544   เข้าโครงการยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของจังหวัดยะลา
          พ.ศ. 2544   ครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการครูต้นแบบของสภาการศึกษาแห่งชาติ
          พ.ศ. 2544  เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร้างสุขภาวะและจริยธรรม
ร่วมกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
          พ.ศ. 2545   เข้าร่วมโครงการร่วมมือบำบัดรักษาโดยวิธี Matrix Program กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา
          พ.ศ. 2545  เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ของ
สหวิทยาเขตนิบงทักษิณ  จังหวัดยะลา
          พ.ศ.  2545  เข้าร่วมการประเมินภายในของหน่วยงานต้นสังกัด กรมสามัญศึกษา
          พ.ศ.  2546  มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดเขตพื้นที่
การศึกษา ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วันที่  7  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนสตรียะลา เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มาอยู่ในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. 2547  เข้าร่วมโครงการระบบดี  โรงเรียนมีคุณภาพ  กับสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
พ.ศ. 2547  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่  1 โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
          พ.ศ.  2547 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เป็นตัวแทนจังหวัดยะลาเข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน  และ นักเรียนรับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 12 กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ.  2547  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักผู้ตรวจราชการเขต 12  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  และ นางสาวนิสากร  สงอักษร นักเรียนได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
         พ.ศ.  2548   นายพงศ์พรหม   เชยชม  ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น   ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
         พ.ศ. 2549  นายสิริพงศ์  วงศ์พัทยากร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
พ.ศ.  2550 เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
          พ.ศ.  2550 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่  2  โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) 
          พ.ศ. 2550    นายชินภัทร  ตันติสุวรรณโณ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
          พ.ศ.  2551   เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(โรงเรียนในฝันรุ่น 2) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. 2551   นายประวุฒิ  ประดับเพชรรัตน์ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  และนางสาวภัทรพร      กลีบโกมุท  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
นักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
          พ.ศ.  2552   ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
          พ.ศ.  2552   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง (โรงเรียนยอดนิยม) และผ่านการประเมินโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2) ) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                
          พ.ศ.  2552   นางสาวจิรนันท์   ศิริศักดิ์วัฒนา  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
          พ.ศ.  2553   เข้าร่วมโครงการเรียนมาตรฐานสากล
          พ.ศ.  2553  เด็กหญิงพิชญา  วัฒนะนุกูล   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัด ยะลา   เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ และนายมนูญ   หะยีเมาะลอ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนจังหวัดยะลา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
          28   สิงหาคม   2553  มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาขึ้น โรงเรียนสตรียะลาจึงแยกออกจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  1   เข้ามาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต  15  สำนักงานตั้งอยู่ที่   ถนนนราภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000
          พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
และได้รับโล่รางวัลพระราชทานกรณีโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานโรงเรียนพระราชทานได้ติดต่อกัน 3 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี
          30 กันยายน พ.ศ. 2558  โรงเรียนสตรียะลาได้ผ่านการประเมินโรงเรียนจัดการบริหารและการเรียนสอนเป็น โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีเยี่ยม
 
 

 อักษรย่อ : " ส.ย. "
 ชื่อภาษาอังกฤษ : StreeYalaSchool 
 คติพจน :  นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา แสงใดเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
 
  
  โรงเรียนสตรียะลา
@StreeYalaSchool  · โรงเรียนมัธยม

 
 

 

 TutorBento.com รับสอนพิเศษที่บ้าน ครูสอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้วยทีมติวเตอร์คุณภาพ


สมัครเรียนพิเศษที่บ้าน https://bit.ly/33zhwlN
สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา https://bit.ly/3tAxUNL

 

 สนใจเรียนพิเศษที่บ้าน สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว สนใจหาครูสอนพิเศษ สนใจกวดวิชา

 สนใจติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สนใจติวเตอร์สอนที่บ้าน Click 


 Download ข้อสอบ O-NET ป6

 Download ข้อสอบ O-NET ม3

 Download ข้อสอบ O-NET ม6

 Download ข้อสอบ 9วิชาสามัญ

 Download ข้อสอบ PAT

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้